Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 327/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-28

z art. 4 dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) związanego z zawartą w dniu 2 grudnia 2011 r. umową...
umowy jest 2 grudnia 2011 r., Także opóźnienie w złożeniu deklaracji i uiszczeniu podatku od czynności cywilnoprawnych nie stanowi przesłanki do uznania, że umowa została...

III SA/Wr 585/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-20

od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 2 pkt 4 lit. a i lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017, poz. 1150...
) nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne: a) w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, b) jeżeli przynajmniej jedna ze stron...

I SA/Sz 507/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-10

., na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, pomocy publicznej o wartości [...] zł stanowiącej równowartość [...] euro...
w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, tym bardziej, iż zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych wobec rolnika nabywcy...

I SA/Gd 1967/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-22

podatku od czynności cywilnoprawnych, od zakupów dokonanych od osób fizycznych sprzętu używanego oraz nie przedłożyła dowodów wykonania usługi reklamowej., Zarząd wskazał...
od czynności cywilnoprawnych od dokonanych zakupów sprzętu używanego, jak również dowodów wykonania usługi reklamowej. W sprawie ustalono także, iż alarm został zainstalowany...

III SA/Po 1907/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-11

, a udziały w kapitale zakładowym objęli bracia M. P. i R. P. Wspólnicy zobowiązali się pokryć koszty aktu notarialnego oraz należności z tytułu podatku od czynności...
postępowanie likwidacyjne, ewentualnie przedłożenie sprawozdania z czynności likwidacyjnych wraz z odpisem wezwania wierzycieli do zgłaszania wierzytelności, bilansu...

III SA/Po 1907/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-14

od czynności cywilnoprawnych (w sumie 480 zł). Jako siedzibę Spółki wskazano miejscowość S. P. II, gmina Ś.. W umowie zastrzeżono także możliwość zobowiązania wspólników...
na kwotę 5.000 zł, a udziały w kapitale zakładowym objęli bracia M. P. i R. P.. Wspólnicy zobowiązali się pokryć koszty aktu notarialnego oraz należności z tytułu podatku...

V SA/Wa 21/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-22

umów pożyczek, deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, poleceń przelewów, wyciągi ze swoich czterech rachunków bankowych za okres od grudnia 2015 r...
zapłaty podatku dochodowego) i nie świadczy o braku środków finansowych (por. postanowienie NSA z dnia 1 sierpnia 2013 r. o sygn. akt I FZ 327/13)., Wskazać następnie...

V SA/Wa 21/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-19

mu 60.000 zł (vide umowy pożyczek, deklaracje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz polecenia przelewu - karty 146 - 171 akt)., Skarżący przedłożył...

I SA/Ol 469/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-20

podatkowego [w:] S. Bogucki, W. Stachurski, R. Wiatrowski, K. Winiarski, B. Wojceichowski, M. Zirk-Sadowski, Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT, Warszawa 2016, s. 25...

I SA/Sz 527/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-12

. przepisów przeprowadził Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach dotyczących zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 9 pkt 2 p.c.c.) w wyrokach z dnia 21...
I instancji prawidłowo przeprowadził postępowanie i zastosował przepisy prawne obowiązujące w dacie czynności podjętej z woli strony, pod rządami rozporządzenia komisji (UE...
1   Następne >   +2   +5   +10   40