Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 2262/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-05

jedynie zwolnienia od podatków, z tym że:, a) z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - na zasadach określonych w przepisach odrębnych,, b) z podatku od czynności...
zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Chodzi więc o kontrolę aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywaną pod względem ich zgodności...

VI SA/Wa 494/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-23

dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do osób fizycznych, natomiast obowiązek udziału w dopłacie jest związany z prowadzeniem działalności...
nie podjęcie jakichkolwiek czynności niezbędnych do dokładnego ustalenia wysokości przychodu osiągniętego przez Skarżącą w roku 2006, brak zebrania jakiegokolwiek materiału...

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

) z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu;, 2) opłat, z wyjątkiem opłaty...
słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami...

VI SA/Wa 1930/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-20

jest wyłącznie osoba, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, która żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
prolongacyjną. Zgodnie natomiast z art. 55 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny...

VI SA/Wa 2051/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

jest odzwierciedleniem czynności kontrolnych, a nie wizji lokalnej, czy oględzin w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jednocześnie nie jest także przesłuchaniem...
odbiornika radiofonicznego w ogóle. Wobec tego stwierdzili, że w sprawie winny były zostać podjęte dodatkowe czynności w celu dokładnego wyjaśnienia jej stanu faktycznego...

VI SA/Wa 1848/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-19

skarg: 1. S. w [...], 2. E. S.A. z siedzibą w [...], 3. A. S.A. z siedzibą w [...], 4. E. sp. z o.o. z siedzibą w [...], 5. C.S.A. z siedzibą w [...], 6. INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, 7. I. S.A. z siedzibą w [...], 8. S. sp. z o.o. z siedzibą w [...], 9. T. sp. z o.o. z siedzibą [...], 10. P. z siedzibą w [...], 11. E. sp. z o.o. z siedzibą w [...], 12. U. sp. z o.o. z siedzibą w [...], 13. V. S.A. z siedzibą w [...], 14. T. sp. z o.o. z siedzibą w [...], 15. T. sp. z o.o. z siedzibą w [...] ...