Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

I OSK 1935/10 - Wyrok NSA z 2011-03-03

tych czynności. Jak to słusznie podniósł Sąd I instancji świadczenie przyznane w drodze wyjątku nie ma charakteru świadczenia socjalnego. W związku z tym o jego przyznaniu...
. Wynagrodzenie miał wypłacane na podstawie umów cywilnoprawnych. W dniu 12 maja 2007 r. uległ wypadkowi przy pracy. W wyniku doznanego urazu stał się całkowicie niezdolny...

II SA/Wa 498/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-05

, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi...
opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych oraz tytułem 22 % podatku od towarów i usług kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych. Prezes Zakładu Ubezpieczeń...