Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Po 550/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-18

nie będzie płaciła na rzecz właściciela lokalu żadnego wynagrodzenia. Zapis ten związany był z treścią przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i przepisów ustawy...
o podatku od spadków i darowizn. Tego rodzaju sformułowania są powszechnie stosowane w aktach notarialnych. Natomiast z treści przepisów art. 258 i 260 kodeksu cywilnego...

III SA/Kr 391/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-08-07

Urzędu Skarbowego w T. z dnia [...] stycznia 2007r. o zwolnieniu wymienionej umowy od podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak wynika z akt sprawy do dnia zakupu...

I OSK 1922/07 - Wyrok NSA z 2008-03-05

Skarbowego w T. z dnia [...] stycznia 2007 r. o zwolnieniu wymienionej umowy od podatku od czynności cywilnoprawnych. Sąd błędnie przytacza daty, gdyż w istocie dotyczą one 2003r...

III SA/Kr 120/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-16

, która to umowa była bezwzględnie nieważna z uwagi na ograniczoną zdolność do czynności prawnych J. T., M. T. wyjaśniła, iż skarżący ma interes prawny w ustaleniu istnienia...
zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności oraz oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy. Natomiast jego zdaniem skarga...

IV SA/Wr 650/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-06-06

materialno - technicznych ( np. wydanie prawa jazdy ) oraz dokonywanie czynności cywilnoprawnych, składając oświadczenia woli, zawierając umowy regulowane przepisami...
od innych, w których gdy musi działać w formie czynności administracyjnych czy też podejmować czynności cywilnoprawne następuje na podstawie przepisów obowiązującego prawa...

III SA/Łd 128/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-14

w sprawach skarg na: inne niż decyzje i postanowienia /określone w pkt 1-3/ akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków...
przywołanej ustawy). Zważyć przy tym należy, że okoliczność dokonania danej czynności przez organ administracji publicznej nie przesadza jeszcze o właściwości sadu...

IV SA/Po 730/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-26

i 80/100) zł stawki podatku od towarów i usług przewidzianej dla tego rodzaju czynności - łącznie 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) zł tytułem zwrotu kosztów...
tej ustawy gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy odbywa się w trybie umownym, a więc w drodze czynności cywilnoprawnej. Stosunek najmu lokali mieszkalnych nie nawiązuje...

I OSK 203/07 - Wyrok NSA z 2008-02-26

ten może być realizowany w drodze czynności cywilnoprawnych lub w postępowaniu administracyjnym. Teza druga z kolei stwierdza, iż charakter sprawy rozstrzyganej decyzją...
czynności cywilnoprawnych lub w postępowaniu administracyjnym. Tak więc wszelkie wcześniejsze postanowienia umowy (porozumień, uzgodnień) mają charakter deklaracji...

III SA/Kr 804/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-26

o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju czynności. Prezydent Miasta skierował w dniu 21.05.2008r. (pismem znak [...]) K. K., w wykonaniu wyroku Sądu...
o sytuacji prawnej zajmującego lokal socjalny. Warunkiem skutecznego zaskarżenia w/w czynności jest poprzedzenie skargi zgodnie z art. 52 § 3 p.p.s.a wezwaniem do usunięcia...

III SA/Kr 815/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-26

przewidziany dla tego rodzaju czynności. B. K. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w Krakowie czynność Prezydenta Miasta z dnia 16 października 2009r. znak...
wezwania nie stanowi zaniedbania skarżącej ale wynika z błędnego pouczenia skarżącej o trybie zaskarżenia w/w czynności organu. Zawnioskował o 'uchylenie zaskarżonego aktu...
1   Następne >   +2   +5   10