Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I SO/Gl 5/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-27

niejawnym sprawy z wniosku Prezydenta Miasta R. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między pomiędzy Prezydentem Miasta R. a Wójtem Gminy S. w sprawie podatku od środków...
Miasta R. sformułował wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a Wójtem Gminy S. w sprawie określenia A Sp. z o.o. w R. wysokości zobowiązania w podatku...

II FW 1/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

terytorialnego poprzez wskazanie organu właściwego w sprawie podatku od środków transportowych za 2017r. postanawia: wskazać Wójta Gminy Stara Kamienica jako organ...
właściwy w sprawie podatku od środków transportowych za 2017r. II FW 1/18, Uzasadnienie, Prezydent Miasta R. pismem z dnia 30 października 2017 r., na podstawie art. 15 § 1 pkt...

II FW 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-24

wystosowanego we wszczętym postępowaniu podatkowym. Stwierdzenie, gdzie środki transportowe rzeczywiście się znajdują, weryfikacja materiału dowodowego, czy też czynności...
w sprawie podatku od środków transportowych p o s t a n a w i a oddalić wniosek. Wnioskiem z dnia 18 kwietnia 2016 r. Burmistrz Miasta Gostynina zwrócił się do Naczelnego...

II FW 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-04

jednostek samorządu terytorialnego poprzez wskazanie organu właściwego w sprawie podatku od środków transportowych za 2017r. p o s t a n a w i a: wskazać Burmistrza Miasta...
i Gminy Wronki jako organ właściwy w sprawie podatku od środków transportowych za 2017r. II FW 6/17, Uzasadnienie, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki pismem z dnia 25 maja 2017 r...

I SA/Lu 65/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-02-11

sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta i Burmistrzem w sprawie podatku od środków transportowych oznaczonego podatnika., W związku z przedmiotowym wnioskiem...

II FW 6/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-03

Wniosek Prezydenta Miasta O. z dnia 23 czerwca 2005 r. (...) o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta E. a Prezydentem Miasta O. dotyczącego organu podatkowego właściwego do rozstrzygnięcia podania Zbigniewa S. w przedmiocie zwolnienia z opłaty skarbowej od wniesionego odwołania postanawia: wskazać Prezydenta Miasta O. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy.

II FW 1/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-11

terytorialnego w przedmiocie podatku od środków transportowych p o s t a n a w i a: wskazać Burmistrza Miasta G. jako organ właściwy do rozpatrzenia sprawy. 1. Prezydent...
i prowadzenia postępowania podatkowego w zakresie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych za okres od stycznia 2005 r. do marca 2009 r...

II FSK 2398/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-21

sprawy co do meritum (istoty). Postanowienia te nie są także aktami lub czynnościami z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o NSA...
zmianie., Zauważyć należy, że postanowienia wydane w oparciu o art. 19 § 2 Ordynacji podatkowej nie są aktami lub czynnościami z zakresu administracji publicznej...

II GW 4/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-09

był Marszałek Województwa M. i należności te nie są wskazane w art. 2 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, to wszelkie czynności, które zostałyby podjęte przez wnioskującego, byłyby...
, że uprawnieni do kontroli, o których mowa w art. 89 ust. 1, mają prawo nałożyć na wykonującego przewozy drogowe lub inne czynności związane z tym przewozem karę...