Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OSK 800/08 - Wyrok NSA z 2009-05-26

generalnego. Opłaty administracyjne stanowią dochód budżetu gminy., Jest to opłata pobierana w związku z nieobjętymi przepisami o opłacie skarbowej czynnościami urzędowymi organu...
, iż opłaty za pobór wody nie mają charakteru ani skarbowego ani nie są opłatami administracyjnymi, których uiszczanie uregulowane było w ustawie o podatkach i opłatach...

II SA/Rz 975/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-10-24

faktycznie poniesione przez organ egzekucyjny ze swoich środków w związku z podejmowanymi czynnościami egzekucyjnym w toku postępowania egzekucyjnego, a w dalszej kolejności...
na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i jej jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych, Wójt Gminy [...] jest upoważniony...

II SA/Bk 637/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-02-21

na w/w cele jest działalnością statutową i należy do czynności nierozerwalnie związanych z użytkowaniem działki. Nadto ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych...
2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz...

VIII SA/Wa 573/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-28

nieruchomości w wysokości: 1) worek 120 l - 20 zł plus podatek VAT 8%; 2) pojemnik 120 l - 20 zł plus podatek VAT 8%; 3) kontener - 400 zł za tonę plus podatek VAT 8%; 4...
) worek 120 l śmieci segregowane - 10 zł plus podatek VAT 8%. W § 3 przedmiotowej uchwały określono górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi...

IV SA/Wa 2143/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-21

Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności została w sposób kompleksowy uregulowana w art. 61 ustawy...
wstrzymanie przez sąd administracyjny wykonania aktu lub czynności określony został w art. 61 § 3 tej ustawy i ma on charakter taksatywny. Zgodnie z treścią tego przepisu, sąd...

VIII SA/Wa 549/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-08

, a w pozostałych przypadkach w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi. Termin...
aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi. Termin ten nie ma zastosowania w sprawach, o których mowa w § 2a., Z kolei w pojęciu aktów...

II SA/Łd 1159/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-02-10

.) Podkreśla się, że przyjęcie poglądu o dopuszczalności automatycznego przejmowania praw i obowiązków publicznoprawnych w drodze czynności cywilnoprawnej rodziłoby zgoła...
i wnioskami skargi, może zastosować przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich...

II SA/Łd 1160/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-02-10

poglądu o dopuszczalności automatycznego przejmowania praw i obowiązków publicznoprawnych w drodze czynności cywilnoprawnej rodziłoby zgoła niebezpieczne konsekwencje...
, może zastosować przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach, prowadzonych...

II SA/Sz 994/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-04-30

3 ustawy o utrzymaniu czystości, i porządku gminach poprzez narzucenie czynności i terminów ich wykonywania, przy usuwaniu odpadów i zanieczyszczeń z powierzchni, podczas...
w związku z art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.),, 2) § 7 ust. 1 pkt 1 lit.a tiret 3 uchwały...

II SA/Łd 1158/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-02-10

o dopuszczalności automatycznego przejmowania praw i obowiązków publicznoprawnych w drodze czynności cywilnoprawnej rodziłoby zgoła niebezpieczne konsekwencje na gruncie wielu...
- przeniesienia na inny podmiot praw zbywalnych w drodze czynności prawnej oraz nabycie składników masy spadkowej przez spadkobierców., Porównanie treści obecnie obowiązującego...
1   Następne >   +2   +5   8