Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Bk 287/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-07-26

laboratoryjne lub inne czynności, w wyniku których stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych. W przedmiotowej sprawie działania organu sanitarnego...
nie kwalifikują się do czynności z zakresu nadzoru zapobiegawczego w rozumieniu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, określonego w art. 3 w/w ustawy. Odwołujący wskazał...

III SA/Łd 534/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-01-29

zakończenia terminu likwidacji powyższego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Tymczasem przepisy prawa nie dają podstaw do przedłużania odrębna uchwała czynności likwidacyjnych...
czynności likwidacyjnych (art. 60 ust. 3 w związku z ust. 4b pkt. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) odrębną uchwalą nie znajduje podstaw w obowiązującym prawie...

VI SA/Wa 2120/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-05

towaru w oparciu o umowę o świadczenie usług, w każdym przypadku, gdy magazyn hurtowni farmaceutycznej jest zapełniony. W kolejnych wyjaśnieniach przedstawił czynności...
na rzecz H. Sp. z o.o. oraz właściwe wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem obrotu hurtowego produktami leczniczymi;, 2) art. 24 ust. 3c oraz art. 78 ust. 1 pkt 5 Pf...

II GSK 460/14 - Wyrok NSA z 2015-04-17

w oparciu o umowę o świadczenie usług, w każdym przypadku, gdy magazyn hurtowni farmaceutycznej jest zapełniony. W kolejnych wyjaśnieniach przedstawił czynności naprawcze...
, wydanym na rzecz H. Sp. z o.o. oraz właściwe wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem obrotu hurtowego produktami leczniczymi;, 2) art. 24 ust. 3c oraz art. 78 ust. 1...

VI SA/Wa 2545/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-22

uniwersalna praw administracyjnych w drodze czynności cywilnoprawnej. Norma prawna zawarta w przepisie art. 494 § 2 Ksh. może być uznana co najwyżej za regułę interpretacyjną...
w dniu [...] maja 1996 r.;, - art. 7 w związku z art. 8 Kpa., przez niepodjęcie wszystkich czynności koniecznych do załatwienia sprawy, szczególnie w zakresie zbadania treści...

II GPS 6/08 - Uchwała NSA z 2009-01-14

albo na świadczeniu usług'. Wprowadzenie wkładu do majątku spółki jest następstwem czynności cywilnoprawnej. Wkład, o którym mowa w art. 860 § 1 i art. 861 k.c., ma charakter...
co do zasady nie stanowią one przedmiotu obrotu, w szczególności dokonywanego w drodze czynności cywilnoprawnych., Zgodnie z art. 99 ust. 4 Prawa farmaceutycznego, prawo...

II SA/Ke 264/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-08

. /. Zgodnie z tym artykułem przepisy art. 90 stosuje się odpowiednio, gdy organ samorządu województwa nie wykonuje czynności nakazanych prawem albo, przez podejmowane...
czynności prawne lub faktyczne, narusza prawa osób trzecich. Ostatecznie skład orzekający w niniejszej sprawie doszedł do przekonania, iż na podstawie tego przepisu dopuszczalne...

II SA/Bk 756/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-02-01

Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy państwowej...
. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. nr 36, poz. 203...

VI SA/Wa 50/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-22

wszelkie czynności cywilnoprawne polegające zarówno na nabywaniu, jak i na zbywaniu produktów leczniczych., Przepisy art. 74 i nast. u.p.f. implementują do polskiego...
[...] stycznia 2016 r., W trakcie wykonywania czynności kontrolnych ustalono, iż apteka dokonała zakupu produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, w stosunku...

II OSK 25/07 - Wyrok NSA z 2007-04-04

Województwa Świętokrzyskiego mimo, że podejmując zaskarżoną uchwałę sejmik nie wykonał czynności nakazanych prawem i naruszył prawa osób trzecich,, - art. 90 ustawy...
trzecich, a nawet tylko wykazanie, że organ samorządu województwa nie wykonuje czynności nakazanych prawem. Biorąc pod uwagę nadrzędną normę konstytucyjną wynikającą z art. 184...
1   Następne >   2