Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II SA/Bk 531/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-10-18

przez się nie są czynnościami cywilnoprawnymi i nie wywołują bezpośrednio skutków cywilnoprawnych, choć mogą być podejmowane z zamiarem wywołania takich skutków w przyszłości (pośrednio). Uchwały...
, organ samorządu dokonuje jednostronnej czynności w ramach stosunku pracy, nie zaś aktu z zakresu administracji publicznej. Dlatego uprawnionym do kontroli takiego aktu...

II SA/Po 271/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-23

reprezentowanej przez członków Zarządu Panów B. S. i B. F., przeprowadzenie następujących niezbędnych czynności przy zabytku:, 1) naprawa pęknięć w murach, nadprożach, gzymsach...
. 4-6 do [...] grudnia 2023 r., Wskazano, że na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych należy przed podjęciem czynności wystąpić do Biura...

IV SAB/Wr 354/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-13

Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie(Dz. U. z 2015 r. poz. 1800)., W świetle zatem ciągłej aktywności...
:, a) bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 r., b) zeznania podatkowego za 2015 r. i 2016 r. i deklaracji z tytułu podatku dochodowego za ostanie sześć miesięcy,, c) wydruku...

IV SAB/Wr 354/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-16

'c' rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie(Dz. U. z 2015 r. poz. 1800)., W świetle zatem ciągłej...
nr 10 Spółka podała, że stan środków w kasie na dzień 31 października 2017 r. jest ujemny oraz, że posiada zaległości wobec ZUS i z tytułu podatku VAT, podatku...

II OSK 1239/20 - Wyrok NSA z 2020-09-15

, które nie przewidują tak rygorystycznych obostrzeń oraz jakiejkolwiek podległości służbowej. Zatem, ani wykonywania określonych czynności zarobkowych na podstawie umów cywilnoprawnych...
przepisami u.p.d.k. i rozporządzenia MKiDN, podejmowanych jest szereg czynności przybierających np. postać uchwał komisji konkursowej, które nie mieszczą się w kategoriach...

VII SA/Wa 888/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

tej części działki nr ewid. [...], którą rodzina skarżącego faktycznie dzierżawi od kilkudziesięciu lat. Dopuszczalność tej czynności zależna jest wszakże od stanowiska...
sprawy, m.in. art. 7, art. 77 i art. 80 k.p.a. poprzez niepodjęcie czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia niniejszej sprawy...

II OSK 2457/18 - Wyrok NSA z 2019-10-09

kontroli administracji, jaką jest ocena zaskarżonego aktu lub czynności zgodnie z kryterium legalności. Strona nie może w postępowaniu przed sądem administracyjnym dążyć...
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716; dalej: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych) zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczy...

II SA/Bk 155/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-04-12

nie jest czynnością prawną, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, bowiem w tym przepisie chodzi o czynności o charakterze generalnym (wskazujące...
planowania zwiększanie liczby słuchaczy przy obniżanej dotacji, wzroście wskaźnika inflacji i podwyższonej wysokości podatku VAT. Plan na rok 2011 złożył w 2010 r...