Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Kr 1445/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-04-16

lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia...
., co spowodowało, że po tej dacie nierozpoznane skargi na niewykonanie wyroku uchylającego lub stwierdzającego nieważność aktu lub czynności stają się niedopuszczalne...

I SA/Sz 207/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-03-29

skarga na niewykonanie wyroku oddalającego skargę oraz wyroku uchylającego lub stwierdzającego nieważność aktu lub czynności. W takim przypadku skarga podlega odrzuceniu...

I SA/Bd 879/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-01-24

w Bydgoszczy stwierdził bezskuteczność czynności Starosty T. w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za karty pojazdu oraz uznał uprawnienie K. O. do otrzymania zwrotu opłat za karty...
24 maja 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 168/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w punkcie l sentencji wyroku - stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności...

III SA/Wa 1825/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-04-05

Sprawa ze skargi T. K. na Ministra Finansów w przedmiocie: niewykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2003 r. (sygn. akt III SA 1237/03) uchylającego decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie opłaty skarbowej postanawia - odrzucić skargę. -

II FZ 183/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-16

Zażalenie S. D. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 lutego 2012r., sygn. akt I SA/Go 56/12 w sprawie ze skargi S. D. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 marca 2009r.,sygn. akt I SA/Go 782/08 postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2012 r., sygn. akt II FZ 183/12: 1) w sentencji w ten sposó...

I SA/Go 56/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-29

pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Jednym z takich pism jest skarga., Z kolei zgodnie z regulacją art. 220 § 1 p.p.s.a sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma...

III SA/Wa 23/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-16

lub przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu...

II FZ 183/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-30

Zażalenie S. D. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 lutego 2012r., sygn. akt I SA/Go 56/12 w sprawie ze skargi S. D. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 marca 2009r.,sygn. akt I SA/Go 782/08 postanawia oddalić zażalenie.

I SA/Go 301/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-27

', w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności...
, wydanym w sprawie ze skargi skarżącego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty podatku od posiadania psa...

III SA/Wa 23/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-14

terminu wydania aktu lub podjęcia czynności, w sprawie mają zastosowanie terminy ustawowe do załatwienia sprawy (bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca...
płatniczy za 2004 rok nr [...] z dnia 1 marca 2004 r. poprzez uznanie, że podatek został pobrany niesłusznie co spowodowało nadpłatę i że zostanie ona zwrócona wraz...
1   Następne >   3