Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 1110/10 - Wyrok NSA z 2011-05-26

wyłącznie na podstawie czynności cywilnoprawnej, bez uprzedniego wydania decyzji administracyjnej. W tej sytuacji decyzja komunalizacyjna z 1992 r. wywołała bezpośredni...
wieczystego wyłącznie na podstawie czynności cywilnoprawnej. W tej sytuacji decyzja komunalizacyjna z [...] lipca 1992 r. wywołała bezpośredni skutek prawny w sferze prawa...

I OSK 1631/10 - Wyrok NSA z 2011-10-07

nieruchomością i ten podmiot rozporządził nieruchomością w taki sposób, że obciążył ją prawem użytkowania wieczystego wyłącznie na podstawie czynności cywilno-prawnej...
, bez uprzedniego umocowania tej czynności w decyzji administracyjnej. Decyzja komunalizacyjna w części dot. działki nr [...] wywołała bezpośredni skutek prawny w sferze prawa...

VIII SA/Wa 147/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-29

organu odwoławczego również przesłanka władania publicznoprawnego została spełniona. Władanie nieruchomością to dokonywanie określonego rodzaju czynności faktycznych...
drogi wykonywał cyklicznie czynności faktyczne dotyczące drogi publicznej w pasie której znajdują się przedmiotowe grunty w okresie przed 1 stycznia 1999 roku. Organ...

I SA/Wa 2804/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-09

ewidencyjnych poszczególnych działek wchodzących w skład danej ulicy. Trudno bowiem uznać, że istnieje możliwość wykazania dokonywania czynności związanych z utrzymaniem danej...
. Wszelkie czynności związane z naprawą, konserwacją czy modernizacją posadowionej w pasie ul. [....] sieci i urządzeń elektrycznych musiały być zlecane przez Gminę lub z nią...

I SA/Wa 703/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-12

gminie w drodze czynności cywilnoprawnej. Wcześniej, w odwołaniu z dnia 31 października 2002 r., podnosił kwestię 'zadośćuczynienia za odebranie (...) własności...
całość z resztą nieruchomości nr [...] nabytej od poprzedników prawnych, za który skarżący opłaca podatek i na którym utrzymywany jest trawnik, podobnie jak na pozostałej...

I SA/Wa 2240/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu, ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Nie ulega wątpliwości, że stroną postępowania według...
decyzji komunalizacyjnej w postępowaniu nadzorczym we wnioskowanym zakresie., Minister zauważył, że w przypadku, gdy organ podejmie czynności na skutek wniosku podmiotu...

I OSK 1956/10 - Wyrok NSA z 2011-11-08

tego mienia czynności władczych przez te podmioty., Tym samym treść art. 5 ust. 1 pkt [...] przesądza, że w zakresie komunalizacji mienia przedsiębiorstw państwowych skutkom...
na skutek określonych tym przepisem czynności organu samorządu terytorialnego. Dodatkowo art. 9 ust. 5 stanowi, że jeżeli przychody ze sprzedaży gruntów i środków trwałych...

I SA/Wa 911/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-20

prawnego tej decyzji. Decyzja nie wywołała innych skutków w sferze cywilnoprawnej, ponieważ w wyniku jej wydania nie doszło do żadnej czynności cywilnoprawnej, na przykład...
. Zniweczenie skutków decyzji tworzącej prawo może więc zostać dokonane na drodze administracyjnoprawnej, niezależnie od tego, czy potrzebne są dalsze czynności zmierzające...

I SA/Wa 1981/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-29

nieruchomości określonego rodzaju czynności faktycznych z zakresu prawa publicznego. Zgodnie z orzecznictwem dla jej udowodnienia należy wykazać wykonywanie prac związanych...
elektrycznej i telefonicznej; ponadto od maja 1990 r. Urząd Miasta J. nieprzerwanie sprawował na ww. ulicy czynności związane z jej utrzymaniem: bieżące sprzątanie i odśnieżanie...

I OSK 344/16 - Wyrok NSA z 2017-12-15

. Decyzja nie wywołała innych skutków w sferze cywilnoprawnej, ponieważ w wyniku jej wydania nie doszło do żadnej czynności cywilnoprawnej, na przykład umowy przenoszącej...
tworzącej prawo może więc zostać dokonane na drodze administracyjnoprawnej, niezależnie od tego, czy potrzebne są dalsze czynności zmierzające do uzewnętrznienia tego stanu...
1   Następne >   3