Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I SA/Ke 558/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-12-22

, dotyczącą nieprawidłowości w prowadzonym przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego postępowaniu, w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych., Przedmiotowe pismo...
), dalej zwany p.p.s.a. zawiera katalog decyzji, postanowień, innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej, które mogą być przedmiotem skargi do sądu...

I SPP/Go 127/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-12-03

. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy. B.P. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej...
[...] z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., Wnioskiem z dnia [...] października 2019 r. (data nadania) skarżący zwrócił...

I SPP/Go 127/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-18

/Go 127/19 w sprawie ze skargi B.P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...
fikcji prawnej, która stwarza domniemanie doręczenia pisma i wyznacza początek biegu terminu do podjęcia czynności prawnej., Wobec powyższego zarządzeniem...

I SO/Ol 3/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-08-30

podatku od czynności cywilnoprawnych, a aktualnie do spłaty pozostało mu 10.000 zł. W 2011 r. oprócz wymienionych wyżej świadczeń socjalnych otrzymał również dwie zapomogi...

II SA/Sz 809/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-12-12

publicznej wyklucza się czynności podejmowane przez administrację publiczną o charakterze cywilnoprawnym, czyli wywołujące skutki jedynie w zakresie stosunków...
., Odpowiadając na skargę Prezydent Miasta wniósł o jej odrzucenie, ewentualnie o oddalenie jako niezasadnej., Zdaniem organu, o akcie lub czynności w rozumieniu art. 3 § 2 pkt...

II SA/Sz 1071/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-01-20

, o akcie lub czynności w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm...
podmiotu w kontekście jego praw i obowiązków. Z tych samych względów nie ma charakteru innego aktu czy czynności z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art...

II SA/Bk 440/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-09-04

czynności w postaci zawierania ugód z najemcami w przedmiocie zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed 12 listopada 1994r., w oparciu o poniższe zasady...
do upoważnienia, w drodze pełnomocnictwa, kierownika jednostki organizacyjnej do wykonywania, w jego imieniu czynności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami,, w zakresie...

I OSK 1910/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-04

, a więc stosunku o charakterze stricte cywilnoprawnym., Sąd ten wskazał, że czynności podejmowane w ramach przeprowadzonego konkursu mają charakter wyłącznie pomocniczy do przyszłego...
na stanowisko podinspektora do spraw podatku od nieruchomości od osób fizycznych nie są aktem lub czynnościami z zakresu administracji publicznej dotyczącymi uprawnień...

I OSK 1386/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

, że czynności podejmowane przez Prezydenta Miasta S. w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw podatku od nieruchomości od osób fizycznych nie są aktem...
czynności komisji konkursowej (tak formalnych jak i w zakresie dokonanego wyboru kandydatów). Procedura wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze prowadzona w oparciu...

I OSK 435/15 - Wyrok NSA z 2016-12-15

, podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą dla tego rodzaju czynności w dniu orzekania., Wyrok ów zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Samorządowe...
decyzji administracyjnej. Rada gminy nie może upoważnić do załatwiania tych spraw, w których np. podejmowane są jedynie czynności materialne-techniczne albo które kończą...
1   Następne >   +2   +5   +10   13