Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 2837/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

przedsiębiorcy z rejestru działalności kantorowej. W ocenie organu, rażąco naruszono art. 13 ust. 1 Prawa dewizowego z uwagi na dopuszczenie do czynności bezpośrednio...
na kurs walutowy i przechodził kurs obsługi urządzeń w kantorze. Wszystkie czynności dokonywał pod ścisłym nadzorem właściciela kantoru. Nie został jednakże zatrudniony...

VI SA/Wa 736/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

wykonywania czynności kontrolnych' (kom. do art. 62d ust 2 ustawy o skok, A. Herbet, Sz. Pawłowski, P. Zakrzewski, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Komentarz...
na nieprawidłowości stwierdzone podczas wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w zleceniu, a mianowicie chodzi o pismo KNF z dnia [...] września 2014 r. z którego wynika...

VI SA/Wa 821/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-04

przez B. S.A. W. F. został ustanowiony pełnomocnikiem I. F. do rachunku papierów wartościowych w B. S.A. W. F. był ustanowionym pełnomocnikiem M. F. do szeregu czynności...
I. wystarczające jest, aby tylko jedna ze Skarżących podjęła lub zamierzała podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków., Ponadto odnosząc się do treści art. 87 ust. 4...

VI SA/Wa 1481/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

czynności prawnej). Stąd próbę przeniesienia tej odpowiedzialności w drodze czynności prawnej uznać należy za niedopuszczalną., Komisja nie zgodziła się następnie...
), a sfera prawna skutków zrealizowania, bądź niezrealizowania czynności w terminie. Termin zaś wskazany w art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie, w żadnym razie nie odnosi...

II GSK 1524/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

lub czynności. Oznacza to natomiast, że sąd ma prawo, a nawet obowiązek, dokonać oceny zgodności z prawem zaskarżonego aktu administracyjnego, nawet gdy dany zarzut...
naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga...

VI SA/Wa 307/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-19

o zmianach stanu posiadania akcji spółki publicznej, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków...
wyłącznie wtedy, gdy zmiana posiadanego udziału wynika z czynności podjętych przez członków porozumienia (art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie mówi o podmiotach...

VI SA/Wa 230/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-12

z ustawą o biegłych rewidentach tylko określone podmioty uprawnione mogą wykonywać czynności z zakresu rewizji finansowej Komisja wskazała, że wydała decyzję na podstawie art...
, na które składają się między innymi sprawozdania finansowe emitentów. Czynności nadzorcze Komisji, znajdują umocowanie w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym...

VI SA/Wa 1482/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

terminy materialne), a sfera prawna skutków zrealizowania, bądź niezrealizowania czynności w terminie. Termin zaś wskazany w art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie, w żadnym...
razie nie odnosi się do czynności procesowej, gdyż na chwilę podejmowania przez akcjonariusza czynności (dokonania zawiadomienia o stanie posiadania w spółce publicznej...

VI SA/Wa 1767/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

. że np. w aktach prawa materialnego są wyłącznie terminy materialne), a sfera prawna skutków zrealizowania, bądź niezrealizowania czynności w terminie. Termin zaś wskazany w art. 69...
ust. 1 ustawy o ofercie, w żadnym razie nie odnosi się do czynności procesowej, gdyż na chwilę podejmowania przez akcjonariusza czynności (dokonania zawiadomienia o stanie...

VI SA/Wa 1449/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

materialne), a sfera prawna skutków zrealizowania, bądź niezrealizowania czynności w terminie. Termin zaś wskazany w art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie, w żadnym razie nie odnosi...
się do czynności procesowej, gdyż na chwilę podejmowania przez akcjonariusza czynności (dokonania zawiadomienia o stanie posiadania w spółce publicznej) określonej...
1   Następne >   3