Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Sz 959/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-03-15

Skarga Regionalnej Izby Obrachunkowej w S. na uchwałę Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 r. nr XVIII/74/15 w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy R. oraz ustalenia stawki tej opłaty sprostować z urzędu sentencję i uzasadnienie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 lutego 2017 r. sygn. akt I SA/Sz 959/16 w ten sposób, że w wersie szóstym sentencji i wersie ...

I SA/Ol 145/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-19

. Cofnięcie skargi jest jednak niedopuszczalne jeżeli sąd uzna, że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą...

I SA/Po 242/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-11-04

opłaty administracyjnej tylko do czynności nieobjętych opłatą skarbową powoduje, że takich czynności prawie nie ma. Autorzy komentarza do ustawy o podatkach i opłatach...
gminy może wprowadzić opłatę administracyjną za czynności urzędowe, wykonywane przez organy gminy, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jeżeli czynności te nie są objęte...

I SA/Sz 959/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-02-10

Wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej w S. o wykładnię wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 23 listopada 2016 r. o sygn. akt I SA/Sz 959/16 w sprawie ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w S. na uchwałę Rady Gminy R. z dnia 14 września 2015 r. nr XVIII/74/15 w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy R. oraz ustalenia stawki tej opłaty p o s t a n a w i a: odmówić wykła...

I SA/Op 385/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-01-16

dla dokonania tej czynności., W konsekwencji Gmina mając na uwadze, że już w przypadku skargi wniesionej 26 stycznia 2018 r. skarga była spóźniona oraz to, że uprawnienie danego...
nadanym tą ustawą stosuje się do aktów i czynności organów administracji publicznej dokonanych po dniu wejścia w życie tej ustawy, tj. po dniu 1 czerwca 2017 r. Wobec...

I SA/Kr 391/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-06

. 4329, zaskarżając ją w całości i wnosząc o stwierdzenie jej nieważności, zarzucając naruszenie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...
przebywających na terenie Gminy Poronin dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych'., Wedle skarżącej w świetle art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach...

I SA/Op 210/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-09-25

. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2018.265 j.t.). ...

III FSK 935/22 - Wyrok NSA z 2022-10-12

lub czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem...

I SA/Kr 1080/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-15

jej nieważności, zarzucając naruszenie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), poprzez...
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych'., Wedle skarżącej w świetle art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze uchwały może zarządzić...

I SA/Łd 1012/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-11

zaskarżonego aktu lub czynności stało się bezcelowe, a więc zbędne albo niedopuszczalne. Jednak nie można utożsamiać z opisaną sytuacją stanu sprawy, w którym uchylona...
1   Następne >   +2   +5   7