Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1444/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-02-24

od nieruchomości, w razie tylko częściowego związania budynku lub gruntu z działalnością gospodarczą inna niż rolnicza lub leśna, a dopuszczają tylko ustalenie podatku...
nie uzasadnia opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. W deklaracji podatkowej w sprawie podatku od nieruchomości na rok 1992 skarżące...

SA/Gd 758/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1993-11-17

Podatkiem od nieruchomości powinien być obciążony posiadacz samoistny, faktycznie władający nieruchomością i osiągający przychody z tego tytułu /art. 2 pkt 1 ustawy...
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./. uchyla zaskarżoną decyzję w przedmiocie podatku od nieruchomości. Decyzją z dnia 24...

SA/Wr 1528/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-12-10

podatku od nieruchomości od użytkowanych gruntów według stawek podatkowych od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza...
zbiornika wodnego i nie uzasadnia zwolnienia od podatku od nieruchomości na zasadzie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W deklaracji w sprawie...

SA/Ka 960-962/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1993-12-14

deklaracji podatkowych za lata 1990 i 1991 powstały zaległości w podatku od nieruchomości. Wyjaśnił przy tym, iż w sprawie podatku od nieruchomości, podatkiem tym są objęte...
dotychczas stawek podatku od nieruchomości, na co wskazuje art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych., Wobec różnicy stanowisk...

SA/Wr 1681/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-02-24

Podatkiem od nieruchomości według stawki podwyższonej na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U....
skarżącej Kopalni w podatku od nieruchomości za 1991 r. w kwocie 26.411.400 zł odwołując się ogólnikowo do ustaleń pokontrolnych dokonanych w protokole kontroli...

III SA 625/93 - Wyrok NSA z 1993-12-29

od nieruchomości. oddala skargę w przedmiocie podatku od nieruchomości. Zaskarżoną decyzją z dnia 27 kwietnia 1993 r. Kolegium Odwoławcze przy Sejmiku Samorządowym utrzymało w mocy...
od nieruchomości działki gruntu o pow. 0,63 ha., W ocenie organu administracji II instancji przedmiotowa działka nie podlega podatkowi rolnemu z mocy art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15...

SA/Kr 2394/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-12-21

./ do dokonania zwolnień generalnych od podatku od nieruchomości. Zwolnienie takie oznaczałoby de facto generalne uchylenie obowiązku podatkowego., 2. Zwolnienie uchwałą rady gminy...
od tego podatku /powszechnego uchylenia obowiązku podatkowego/, chociaż jest ono oczywiście szerokie. Rada gminy uchwałą zwolniła od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne...

SA/Lu 1007/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1993-02-23

Niewywiązanie się podatnika z obowiązku poinformowania organu podatkowego o wszelkich zmianach mających wpływ na wymiar podatku od nieruchomości, jak również odmowa...
wypełnienia i podpisu nowego formularza wykazu nieruchomości upoważnia organ podatkowy do dokonania wymiaru tego podatku w oparciu o dane wynikające z wcześniej złożonego...

SA/Kr 1050/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-07-22

Ustanowienie przez radę gminy na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych stawki 'O' podatku od nieruchomości...
stawki podatku od poszczególnych rodzajów nieruchomości części obejmującej par. 1 pkt 1. Rada Gminy w O. wydała w dniu 29 stycznia 1993 r. uchwałę w sprawie określenia...

SA/Po 2130/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-17

, lecz również o inne świadczenie, pozostające w ścisłym związku z najmem., Podatek od nieruchomości jest świadczeniem do uiszczenia którego z mocy prawa zobowiązany jest wynajmujący...
skarżącej, podatku od nieruchomości nie można zaliczyć do świadczeń wynajmującego. W słowniku poprawnej polszczyzny wyraz 'świadczyć' oznacza dawać, ponosić koszty...
1   Następne >   +2   6