Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 983/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-10-23

W latach 1993-1996 za podstawę opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości przyjmowano ich wartość początkową brutto ustaloną na podstawie rozporządzenia Ministra...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 16 lipca 1997 r. (...) w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od nieruchomości za lata 1993-1996 - skargę oddala. Zaskarżoną decyzją...

SA/Rz 785/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-12-08

.' S.A. w J. - odmówił zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 1995-1996 w kwocie 931.980,10 zł. Jako podstawę prawną podano m.in. art. 29 ustawy z dnia 19 grudnia...
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /t.j. Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./. W uzasadnieniu zaś stwierdzono, że Spółka prawidłowo wyliczyła podatek od nieruchomości...

I SA/Po 1269/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-06-30

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G.-W. z dnia 18 lipca 1996 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1997 r. - oddala skargę. Wójt Gminy D. decyzją z 8...
Uchwały (...) z dnia 20 grudnia 1996 r. Rady Gminy D. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 1997 rok, ustalił Krystynie T. podatek od nieruchomości...

I SA/Po 788/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-01-15

budowli podatkiem od nieruchomości nie mają wpływu nie tylko odpisy amortyzacyjne, ale podstawa powinna być zaktualizowana o wskaźnik przeliczeniowy środka trwałego /budowli...
, to dla celów ustalenia podstawy opodatkowania ,w podatku od nieruchomości należy sięgać do znaczenia określonego w rozporządzeniach ministra finansów w sprawie amortyzacji...

I SA/Wr 1365/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-06-16

10 czerwca 1997 r. (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 1997 r. - oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. decyzją z 10 czerwca 1997 r...
/. Stąd też część budynku w postaci lokalu stanowi odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, bez konieczności związku z gruntem. Zbigniew...

I SA/Ka 323/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-06-15

od nieruchomości - oddala skargę. Uchwałą z 9 grudnia 1996 r. (...) Rada Miejska w T. ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości Dla gruntów będących użytkami rolnymi...
obywateli, a w szczególności wysokość podatku dyskryminuje posiadaczy nieruchomości, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Posiadacze gospodarstw rolnych płacą...

SA/Bk 940/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-07-02

jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej jest podmiotem podatku od nieruchomości, a nie jej wspólnicy jako osoby fizyczne., 2. W sytuacji gdy spółka cywilna...
. obejmujący I i II ratę podatku od nieruchomości za 1996 r., a drugi z dnia 6 grudnia 1996 r. obejmujący III i IV ratę podatku od nieruchomości za 1996 r. Do każdego...

SA/Bk 1350/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-11-10

określonych w rozporządzeniach cena nabycia budowli, koszt jej wytworzenia lub jej wartość rynkowa., Z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli...
/Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ sformułowanie 'chociażby były one całkowicie zamortyzowane'. skargę oddala w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata...

SA/Sz 1242/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-09-24

i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ podjęła w dniu 20 grudnia 1996 r. uchwałę (...) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości., W par. 1 tej uchwały...
postanowiono, że ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:, 1. od budynków mieszkalnych lub ich części 0,28 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej., 2. od budynków...

I SA/Wr 2124/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-01-19

, jak i wcześniej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję wójta gminy T. z 9 października 1996 r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości należnego...
o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności...
1   Następne >   +2   +5   +10   12