Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 35/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Przy wymiarze podatku z tytułu nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, na równi z nakładami własnymi, wyłączeniu spod opodatkowania podlegają nakłady...
(...). B. J.-K. wymierzono podatek od spadków i darowizn z tytułu nabycia przez nią, w drodze zasiedzenia, własności nieruchomości, położonej w G. M. przy ul. S. 11 /art. 1...

III SA 1099/87 - Wyrok NSA z 1988-02-12

spadkobiercy, jako dług w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207/, i to bez względu na to, czy uprawniony...
do skorzystania z ulgi podatkowej, przewidzianej w art. 4 ust. 2 cytowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn, spadkobierca ten /lub spadkobiercy/ ma prawo do pełnej...

IV SA 827/88 - Wyrok NSA z 1988-12-05

1. W rozumieniu art. 64 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. nr 22 poz. 99 ze zm./ przeciętny koszt wybudowania...
domu jednorodzinnego obejmuje rzeczywiste koszty budowy takiego obiektu w dniu wydania decyzji ustalającej odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość., 2. Użyte w art. 64...

SA/Lu 696/88 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1988-10-21

Skarbowy wezwał nabywców - Z. i M. G. do podwyższenia wartości nabytej nieruchomości - stosując odpowiednio przepisy art. 8 ust. 4 - ustawy o podatku od spadków...
o podatku od spadków i darowizn powołując biegłych celem dokonania oględzin oraz ustalenia wartości rynkowej nieruchomości w chwili zawierania umowy sprzedaży...

III SA 1061-1062/87 - Wyrok NSA z 1988-02-02

rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnej według zasad określonych przepisami o podatku od spadków i darowizn., Korzystając z tego uprawnienia Urząd Skarbowy powołał dwóch...
biegłych, którzy oszacowali jedynie wartość nieruchomości, będącej przedmiotem przeniesienia własności na podstawie umowy dożywocia i od tej wartości wyliczono należną...

II SA 1517/87 - Wyrok NSA z 1988-03-23

Wyrażenie zgody lub - odpowiednio - odmowa wyrażenia zgody przez organ administracji państwowej na zrzeczenie się własności nieruchomości przez właściciela /art. 179 Kc...
odmowy wyrażenia zgody na nieodpłatne zrzeczenie się na rzecz Państwa własności nieruchomości rolnej. W dniu 16 lutego 1987 r. Olga K. zamieszkała w C. złożyła...

III ARN 45/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

. 266 w związku z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - Dz.U. nr 45 poz. 207/. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi...
wymiaru opłaty skarbowej., Jeśli bowiem strony prawidłowo podały wartość rynkową nieruchomości będącej przedmiotem czynności cywilnoprawnej, to właśnie ta wartość...

SA/Wr 880/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1988-02-26

do par. 46 ust. 1 opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 10 procent podstawy jej obliczenia. Taką samą...
stawkę opłaty skarbowej stosuje się do umów zawierających zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntów., Pobranie zatem...

III ARN 65/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia spadku na skutek...
podatkowa z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207/ przysługuje w razie kumulatywnego spełnienia dwóch...

SA/Kr 289/88 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1988-04-27

J.Ż. umorzenia zaległości w podatku od spadku i darowizn w kwocie 103.000 zł., Odmowę umorzenia zaległości podatkowej uzasadniono tym, że przedmiotowa zaległość podatkowa...
dotyczyła darowizny otrzymanej przez skarżącą z zagranicy, zaś dochód ze sprzedaży części rzeczy podarowanej skarżącej przewyższał wysokość wymierzonego jej podatku...