Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1728/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-03-29

Przy ustalaniu podatku od nieruchomości nie jest istotna bonitacyjna klasa gruntu., W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...
lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ podatek od nieruchomości wymierza się według stawek określonych w uchwale rady gminy. oddala skargę. Decyzją z 17.2.1995 r. Burmistrz...

FPK 9/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-08-19

nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na mocy art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach...
z odwołania Nadleśnictwa S. od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia 18 stycznia 1996 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości, po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia...

SA/Ka 1913/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-11-06

Podziemne wyrobisko górnicze nie jest nieruchomością w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm...
./ i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Zakładów Górniczo-Hutniczych 'B.' w B. na decyzję Samorządowego...

SA/Kr 60/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-05-09

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ podatek od nieruchomości od lokali w budynku...
, w którym w budynku mieszkalnym nie jest prowadzona działalność gospodarcza wymiar podatku od nieruchomości od wszystkich lokali w tym budynku dokonywany jest według stawek...

VI SA 23/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-01-22

. 201 ze zm./, ustanowione w art. 20 ust. 1 ustawy i obejmujące podatek od nieruchomości, odnosi się również do nieruchomości i budynków lub ich części oddanych w najem...
ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zgodnie z art. 20 tej ustawy również w stosunku do nieruchomości oddanych przez ten zakład w najem innym podmiotom, nie będącym zakładami...

FPK 5/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-24

do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie zażalenia Barbary S. na niezałatwienie w terminie sprawy dotyczącej wymiaru podatku od nieruchomości, po rozpoznaniu w dniu 24...
postępowania administracyjnego, przysługuje osobie fizycznej na niewydanie przez wójta /burmistrza, prezydenta miasta/ decyzji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości...

SA/Ł 77/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-07-24

1. Wykroczenie poza ściany budynku przy pomiarze powierzchni użytkowej budynku stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest możliwe tylko wtedy...
. o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./., 2. Stawki podatku od nieruchomości, określone uchwałą rady gminy /art. 5 wyżej wymienionej ustawy/, która weszła...

FPK 3/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-05-06

obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, albowiem jest on podmiotem nie mieszczącym się w katalogu określonym w art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach...
. nr 3253/34/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, po rozpoznaniu w dniu 6 maja 1996 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu...

SA/Lu 2352/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-10-16

określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości i tylko w granicach określonych w tym przepisie., Zróżnicowanie stawek podatku od nieruchomości w zależności...
od nieruchomości w kwocie 102 zł za 1995 r. W uzasadnieniu swojej decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze podało, że wysokość podatku obliczona została przy uwzględnieniu...

SA/Kr 2170/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-02-08

Żaden przepis prawa nie łączy możliwości zaliczenia przychodu podatku od nieruchomości tylko przez właściciela lub samoistnego posiadacza. W dniu 26 kwietnia 1995 r...
przez spółkę podatku od nieruchomości, wniesionych przez jednego ze wspólników jako wkład rzeczowy do spółki, polegający na prawie bezpłatnego użytkowania dwóch działek...
1   Następne >   +2   +5   8