Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 33/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

nieruchomości i przyjąwszy jej wartość na 963.600 zł, przy kosztach uzyskania /wzniesienia/ 500.000 zł, wymierzył podatek od dochodu ze sprzedaży rzeczy i praw majątkowych...
zagadnienia kosztów uzyskania /wzniesienia/ budynku, druga - wpływu okresu używania nieruchomości na wysokość podatku., Co do pierwszej kwestii Naczelny Sąd Administracyjny...

III SA 1192/84 - Wyrok NSA z 1985-02-27

, że wprawdzie nieprawidłowo wyliczył wzrost kosztów w pozycjach: amortyzacja, materiały i paliwo, ale jednocześnie znacznie zaniżył inne pozycje kosztów /podatek od nieruchomości...
Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. (...)', zaniżył natomiast 'kwotę podatku od gruntów i nieruchomości'. Natomiast w decyzji Ministra do Spraw Cen podano, że odwołujący...

III AZP 4/85 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1985-12-31

ustawy, co wynika z jej brzmienia, może być ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207/, której art. 21 stanowi, że ustawa wchodzi...
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 1982 r. w sprawie złagodzenia obciążeń w podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 10 poz. 77/., Wsteczne 'działanie...