Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 1386/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-01-28

Podatek od nieruchomości jest podatkiem majątkowym i nie jest uzależniony od dochodów uzyskiwanych z nieruchomości., Do uiszczania podatku od nieruchomości zobowiązany...
. decyzją z dnia 25 lutego 1991 r. ustalił Henrykowi Cz. podatek od nieruchomości za 1991 r. w kwocie 5.634.000 zł. Henryk Cz. posiada nieruchomość położoną w Cz. składającą...

SA/Gd 594/92 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-06-03

Uchwała rady gminy zwalniająca od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne nie jest generalnym zwolnieniem od podatku, naruszającym zasadę powszechności opodatkowania...
., Zwolnienie /stawka podatku '0'/ od budynków mieszkalnych lub ich części nie zwalnia od podatku od nieruchomości w ogóle, lecz jedynie od nieruchomości stanowiących...

III SA 167/92 - Wyrok NSA z 1992-05-22

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, ciąży nie tylko na właścicielach, ale i samoistnych posiadaczach., Do wymiaru podatku od nieruchomości nie jest zatem...
jak właściciel jest zgodne z art. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych., Jeżeli nieruchomością współwładają jako posiadacze samoistni dwie osoby, nie narusza prawa...

III SA 1471/92 - Wyrok NSA z 1992-10-06

wszystkich mieszkańców gminy od podatku od nieruchomości, przypadającego od budynków mieszkalnych i ich części, stanowi przekroczenie uprawnień rady gminy przewidzianych...
. w przedmiocie stwierdzenia nieważności ś 2 pkt 2 uchwały Rady Gminy zwalniającego od podatku od nieruchomości wszystkich podatników będących posiadaczami budynków...

III SA 1217/91 - Wyrok NSA z 1992-03-27

od nieruchomości, niezależnie od tego, czy jest wykorzystywany rolniczo czy nie. Prezydent Miasta decyzją z 8.4.1991 r. ustalił podatek od nieruchomości za 1991 r. w kwocie...
podatku od nieruchomości na 1991 r. oraz art. 138 par. 1 pkt 1 Kpa zaskarżoną decyzję utrzymało w mocy podając, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach...

SA/Ka 930/92 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1992-10-21

Umowa cywilnoprawna przenosząca obowiązek płacenia podatku od nieruchomości z właściciela na dzierżawcę gruntu nie wywiera skutków w zakresie obowiązków...
publicznoprawnych, w szczególności nie powoduje przeniesienia na dzierżawcę wynikającego z ustawy obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. Naczelny Sąd Administracyjny zważył...

III SA 1317/91 - Wyrok NSA z 1992-04-08

od nieruchomości. Decyzją z dnia 24 czerwca 1991 r. Burmistrz Miasta M. wymierzył Michałowi R. podatek od nieruchomości za 9 miesięcy 1991 r. w kwocie 51.409 zł z tytułu posiadania...
podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych, które posiadają nieruchomości /nawet bez tytułu prawnego/, lub obiekty budowlane stanowiące własność Skarbu...

SA/Wr 1422/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-12-14

r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ wynika, że obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu zależnym nieruchomości...
w osobowość prawną i powołanej do zarządzania budynkami i innymi nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy, obowiązek w podatku od nieruchomości ciąży na tej jednostce...

SA/Ka 965/92 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1992-11-04

Zróżnicowanie przez radę gminy wysokości stawek podatku od nieruchomości w oparciu o kryterium podmiotowe /zamieszkanie na terenie gminy bądź poza nią/ nie narusza...
W. w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 1992 r., w której określono jako przedmiot opodatkowania grunt o powierzchni 9.700 m2 oraz ustalono wysokość podatku na kwotę...

SA/Wr 179/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-04-29

/ jest zwolniony od podatku od nieruchomości., Przydzielenie działki do bezpłatnego użytkowania oznacza jedynie to, że z samym użytkownikiem nie wiążą się stosowne opłaty...
na rzecz Skarbu Państwa jako właściciela., Natomiast na użytkowniku ciąży obowiązek w podatku od nieruchomości stosownie do art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r...
1   Następne >   +2   6