Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 643/90 - Wyrok NSA z 1990-10-19

1990 r. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości. Aleksander K. jest właścicielem zabudowanej nieruchomości, na której prowadził działalność rzemieślniczą w zakresie...
betoniarstwa. Urząd Skarbowy w L. dokonał wymiaru podatku od tej nieruchomości, opodatkowując część gruntów i budynków według stawek przewidzianych dla gruntów i budynków...

SA/Wr 749/89 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-01-23

uiszczony przez skarżącą przy zwarciu nieformalnej umowy sprzedaży omawianej nieruchomości. Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku...
Zapłacona przez późniejszego nabywcę w drodze zasiedzenia kwota z tytułu zawarcia nieformalnej umowy kupna - sprzedaży nieruchomości nie jest nakładem w rozumieniu art...

SA/Wr 432/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-11-13

Skoro skarżący, za uzyskane ze sprzedaży nieruchomości pieniądze kupił lokal stanowiący odrębną nieruchomość i to w okresie dłuższym niż rok /licząc od daty sprzedaży...
/, to nie zostały spełnione przesłanki określone w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. nr 53 poz. 339 ze zm./ i nie może skorzystać...

III ARN 36/89 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-01-24

małż. Ch. nabyli udział 7/8 części prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. W. 16 wraz z rozpoczętą na niej budową domu mieszkalnego...
wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej brak jest podstaw do uwzględnienia nakładów, jakie nabywcy poczynili na nieruchomości, kontynuując rozpoczętą przez zbywców...

III ARN 1/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-02-08

osobistej obywateli, gwarantowaną przepisem art. 18 Konstytucji RP., Dom jednorodzinny, w którym znajduje się sporny lokal mieszkalny jest częścią składową nieruchomości...
, stanowiącej indywidualne gospodarstwo rolne, od którego opłacany jest podatek gruntowy. Lokal ten według art. 2 pkt 2 prawa lokalowego w ogóle nie podlega przepisom...

II SA 593-595/90 - Wyrok NSA z 1990-12-06

Przepis art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku...
. w przedmiocie uregulowania własności nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Gminy R...

II SA 639/90 - Wyrok NSA z 1990-11-08

i ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym /Dz.U. nr 10 poz. 53/ decyduje stan faktyczny zabudowy działki w dniu wydania decyzji o przeniesieniu jej własności...
ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym /Dz.U. nr 10 poz. 53/, przekazał nieodpłatnie własność gruntów Państwowego Funduszu Ziemi stanowiących działkę nr 96/4...

II SA 697/90 - Wyrok NSA z 1990-11-30

z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym /Dz.U. nr 10...
. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym /Dz.U. nr 10 poz. 53/ właścicielom budynków...

II SA 598/90 - Wyrok NSA z 1990-10-15

na przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. nr 52 poz. 268/ i na przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1984 r. w sprawie...
podatku rolnego /Dz.U. nr 58 poz. 294/. W rozumieniu tych przepisów uprawa grzybów i ich grzybni na powierzchni uprawowej powyżej 25 m2 stanowi dział specjalny produkcji...