Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 232/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego : - z dnia 30 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok, - z dnia 9 lutego 2015 r...
. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 rok, - z dnia 9 lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok, - z dnia 9 lutego 2015 r...

I SA/Po 1049/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-11

koszty związane z nieruchomością, takie jak ubezpieczenie, podatek gruntowy, opłaty, podatki, usuwanie odpadów, doprowadzanie energii, gaz, itp. najemca będzie ponosił...
. do 2012 r. ani wynajmujący Y. Sp. z o.o., ani główny najemca Z. nie obciążali spółki, jako wynajmującego, kosztem podatku od nieruchomości w formie odrębnych faktur...

I SA/Łd 800/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-10-20

od nieruchomości za 2010 r., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że w deklaracji na podatek od nieruchomości na 2010 r. spółka zadeklarowała grunty i budynki związane z prowadzeniem...
działalności gospodarczej oraz budowle. Organ wskazał, iż obiekt budowlany podlegający opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (budynek albo budowla) może być częścią...

I SA/Łd 1132/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-04

podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2009 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia...
) w W. wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2009 r. i jednocześnie określił wysokość tego zobowiązania., Z akt sprawy wynika, iż ostateczną...

I SA/Ol 27/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010r...
Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 r., Zaskarżoną decyzją...

I SA/Sz 1161/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-10

od nieruchomości za 2012 r. w kwocie [...] zł., Powyższe decyzje zapadły w następującym stanie sprawy., Strona złożyła deklarację na podatek od nieruchomości za 2012 r...
Zespołu, Strona wskazała, że w jej ocenie budowle te nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w 2012 r., gdyż cała inwestycja nie została ukończona...

I SA/Lu 1065/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-15

ze skargi O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. - oddala skargę. Sygn. [...], U Z A S A D N...
przez Wójta [...] z dnia [...]. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008 r., utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji...

I SA/Łd 1133/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-04

podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2010 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia...
w W. wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2010 r. i jednocześnie określił B S.A. w W. (dawniej A S.A.) wysokość tego zobowiązania., Z akt...

I SA/Sz 111/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-29

Akcyjnej z siedzibą w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 24 listopada 2014 nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok oraz stwierdzenia...
- powierzchnie te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości., II) obiekty opodatkowane dotychczas jako budynki, stanowiące budowle:, 1.magazyn gazów SB-27...

III SA/Wa 2705/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-10

o zwolnienie w podatku od nieruchomości oddala skargę Zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z [...] czerwca 2014r., Samorządowe Kolegium...
. odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości., Postanowienia zostały oparte na następująco ustalonym stanie faktycznym i prawnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100