Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 6/87 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Adwokackiego nr 1 w O. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 2 października 1986 r. (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości na lata 1983-1985, po rozpoznaniu...
uspołecznionej /Dz.U. 1984 r. nr 16 poz. 75/ obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości /art. 30 cytowanej ustawy/ ciąży również na tych jednostkach gospodarczych...

SA/Kr 992/86 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1987-01-29

Pięćdziesięcioprocentowa obniżka podatku od nieruchomości przysługująca podatnikom, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta /art. 6 ust. 4 ustawy...
. podatek od nieruchomości w wysokości 2250 zł, racji posiadania przez nie garażu blaszanego przy ul. O. , Decyzję Dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa Irena...

SA/Lu 590/87 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1987-10-02

ustawy - na zespole adwokackim, będącym najemcą lokalu stanowiącego własność okręgowej rady adwokackiej, nie ciąży obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości. uchyla...
zaskarżoną decyzję oraz decyzje organu I instancji w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 1984, 1985 i 1986. Urząd Skarbowy w Z. decyzjami...

III AZP 16/87 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1987-12-31

stwierdzających darowiznę oraz w zakresie podatku dochodowego od dochodu ze sprzedaży nieruchomości, a ponadto w zakresie opłaty skarbowej od sporządzonych przed nim dokumentów...
./ w związku z pobraniem przez notariusza będącego płatnikiem, podatku w kwocie niższej od należnej - jest podatnik. Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi Franciszka P...

III SA 727/87 - Wyrok NSA z 1987-11-26

tym podatkiem stanowi wartość rynkowa nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia. Wartość ta została określona z uwzględnieniem opinii biegłych., Stosownie do przepisu art. 7 ust. 4...
oddala skargę. W świetle przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207/ podstawę opodatkowania...

III AZP 15/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Do kosztów uzyskania przychodu /art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym - t.j. Dz.U. 1988 nr 4 poz. 37/ ze sprzedaży rzeczy wlicza się wartość...
pracy własnej podatnika zmniejszoną o sumę, która przypadałaby tytułem podatku od wynagrodzeń w razie korzystania z pracy najemnej. Sąd Najwyższy z udziałem prokuratora...

III ARN 19/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Przy ustalaniu uprawnień do ulg w zakresie podatku od spadków i darowizn, określonych w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn...
lub darowizny., Jeżeli podatnik nie jest właścicielem budynku mieszkalnego /budynku stanowiącego odrębną nieruchomość/, nie dysponuje spółdzielczym prawem do lokalu...

SA/Ka 697/87 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1987-11-20

oddala skargę. Co do uprawnienia skarżącej do wyłączenia określonego w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn /Dz.U. nr 45...
przedłożenia umowy notarialnej nieruchomości na rzecz syna skarżącej. ...

III ARN 24/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Sprawa ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego (..) w przedmiocie podwyższenia składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 31 października 1986 r. SA/Po 992/86~ oddala rewizję nadzwyczajną.