Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1139/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-02-13

w podatku od nieruchomości w odniesieniu do stanowiących własność Państwa nieruchomości i obiektów budowlanych nie związanych trwale z gruntem obciąża posiadacza...
podatku od nieruchomości z tytułu posiadania garażu. Zaskarżoną decyzją Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w J.G. z dnia 19 września 1990 r. nr KO/P/31/90...

III SA 452/91 - Wyrok NSA z 1991-07-23

Nieważna jest uchwała rady gminy upoważniająca burmistrza miasta do przyznawania ulg w podatku od nieruchomości., Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach...
lokalnych oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy o samorządzie terytorialnym do wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości w formie uchwał stanowiących prawo...

SA/Wr 817/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-09-27

od nieruchomości w kwocie 405.000 zł, tj. 50 proc. wymiaru podatku od nieruchomości za rok 1991 - oddalił skargę. Janinie B. naliczono za rok 1991 podatek od nieruchomości w kwocie...
810.000 zł. Podatniczka jest właścicielką nieruchomości o powierzchni 0,27 ha oraz budynku gospodarczego o powierzchni 225 m2. Z nieruchomości naliczono podatek w kwocie...

III SA 722/91 - Wyrok NSA z 1991-09-27

i darowizn z tytułu nabytej przez zasiedzenie nieruchomości działki gruntu o pow. 678 m2, wymierzył podatek w wysokości 2.440.800 zł od wartości podanej...
r. została wywłaszczona z przedmiotowej nieruchomości i nie otrzymała za nią odszkodowania. Wywodziła dalej, że ze swojej renty nie jest w stanie uregulować podatku...

SA/Ka 381/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-06-19

nieruchomości wymienionych w art. 3 ustawy, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Nie było zatem podstawy do kwestionowania uchwały rady gminy o zwolnieniu...
od opodatkowania podatkiem od nieruchomości domów mieszkalnych. Rada zapewne wyszła z założenia, że koszty eksploatacyjne domów mieszkalnych są wyższe, niż wynoszą czynsze...

SA/Gd 458/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1991-06-27

poboru podatku ale także do określenia inkasenta i poboru podatku w drodze inkasa. Odmienne uregulowania kwestii zarządzania poboru podatku od nieruchomości /w art. 6 ust. 9...
Art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ zobowiązuje radę gminy zarówno do zarządzenia poboru podatku...

SA/Wr 1140/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-11-26

w P., obejmujący grunt wraz z budynkami przeznaczonymi na cele wczasowo-wypoczynkowe. Decyzją Wójta w P. ustalono podatek od nieruchomości, przyjmując stawkę według art...
na obciążenie obowiązkiem podatkowym w podatku od nieruchomości według przyjętych w decyzji stawek, natomiast zaskarżona decyzja, w świetle powyższych wywodów, została...

SA/Gd 944/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1991-11-06

/. Zatem niższą stawkę podatku od nieruchomości opłaca podatnik od takich budynków, które nie są wykorzystywane w związku z działalnością gospodarczą, lecz wykorzystywane...
wykorzystywane są budynki objęte podatkiem od nieruchomości., Przyjmując, że ustawodawca nie nadaje różnej treści pojęciu - 'działalność gospodarcza' - Sąd definicję...

SA/Po 1424-1425/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1991-12-04

/amortyzacja, dywidenda, podatki od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe/. Zasady oraz wielkość tych należności zwracanych wydzierżawiającemu określa również załącznik...
i opłaty ponoszone przez wydzierżawiającego i wynikające z tytułu własności /amortyzacja, dywidenda, podatki od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe/ w wysokości...

SA/Wr 538/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-09-13

oraz działki o powierzchni 1489 m2. Według operatu szacunkowego biegłego wartość tej nieruchomości została ustalona na kwotę 152.764.000 zł, natomiast wysokość podatku - na kwotę...
nieruchomości przez Anastazję K. i związanego z przejęciem tej nieruchomości podatku, brał pod uwagę znaczącą jej wartość szacunkową oraz brak przesłanek do zaniechania poboru...
1   Następne >   2