Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Łd 325/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-10-25

. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1996 rok 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta K...
postępowania sądowego Decyzją z dnia [...] Prezydent Miasta K. określił Spółdzielni A z siedzibą w K. wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości...

I SA/Ka 394/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-02-25

[...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną decyzję i określa, że decyzja ta nie podlega wykonaniu do czasu prawomocności...
od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów na rok 2002 oraz zwolnień w podatku - Burmistrz Miasta W. ustalił panu T. G. i Spółce cywilnej 'A' - jako współwłaścicielom...

I SA/Po 1344/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-02-17

[...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2000. o d d a l a s k a r g ę /-/K.Pawlicki /-/G.Gorzan /-/B.Koś LF Dnia [...] Prezydent Miasta wydał decyzję...
w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości za rok 2000 (k.[...]-[...] akt administracyjnych). Skarżącemu oraz siedmiu innym współwłaścicielom nieruchomości położonej przy ul...

I SA/Łd 1316/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-05-25

Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy restrukturyzacji zaległych zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości za okres od 1 stycznia 1999r. do 30...
z tytułu podatku od nieruchomości za okres od 1 stycznia 1999 r. do 30 czerwca 2002 r. stwierdzając w uzasadnieniu, że powyższe zaległości podatkowe objęte wnioskiem...

I SA/Po 1343/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-02-17

[...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2001 o d d a l a s k a r g ę /-/K.Pawlicki /-/G.Gorzan /-/B.Koś Dnia [...] Prezydent Miasta wydał decyzję...
nr [...] sprawie ustalenia podatku od nieruchomości za rok 2001 (k. [...]-[...] akt administracyjnych). Skarżącemu oraz siedmiu innym współwłaścicielom nieruchomości położonej...

I SA/Lu 308/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-10

. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 1999 - 2002 - oddala skargę Zaskarżaną decyzją z dnia [...], Nr [...] Samorządowe...
podatkowego w podatku od nieruchomości dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w T., Miasta Z., Miasta B., Miasta H. oraz Miasta S...

I SA/Łd 110/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-10-08

[...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na rok 2001 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do uprawomocnienia...
[...] Burmistrz Miasta K. ustalił Z. G. - R. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na rok 2001 w kwocie 233,80 złotych. Wyliczenie podatku zostało...

I SA/Łd 340/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-25

[...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2002 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) stwierdza, że zaskarżona decyzja do chwili uprawomocnienia się niniejszego wyroku...
[...] Prezydent Miasta Ł., po wszczęciu postępowania z urzędu postanowieniem z dnia [...] ustalił Panu R.M. podatek od nieruchomości na 2002 rok w kwocie 8,852,70 zł...

I SA/Po 1546/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-07-15

[...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 1999-2001 o d d a l a s k a r g ę /-/G.Gorzan /-/S.Zapalska /-/J.Ruszyński LF Aktem notarialnym z dnia [...] 1993 r. Rep...
i wieczysty dzierżawca deklarował i wpłacał podatek od nieruchomości wg stawek określonych dla 'pozostałych gruntów' nie związanych z działalnością gospodarczą...

I SA/Ka 1372/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-06-23

, iż za kiosk płaci miesięczny czynsz w kwocie [...] zł oraz podatek od nieruchomości w wysokości [...] zł za kwartał. Zaakcentowała, iż sprzedaż odbywa się wyłącznie w kiosku...
, z którego wynika, że zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki wymienione w art.15 ust.1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z nieruchomościami...
1   Następne >   +2   +5   +10   100