Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SAB/Gl 11/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-23

w podatku od nieruchomości za lata 2005-2010 wraz z ich oprocentowaniem 1) stwierdza, że Wójt Gminy G. dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem...
prawa, 2) zobowiązuje Wójta Gminy G. do zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 w terminie 30 dni od otrzymania...

I SA/Rz 824/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-21

w podatku od nieruchomości za lata 2013 i 2014r. oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] października 2020r. nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej...
od nieruchomości za lata 2013 i 2014., Jak wynika z akt sprawy, w piśmie z dnia 16 lipca 2020r. Nadleśnictwo złożyło wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata...

I SA/Wr 506/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-02-18

od nieruchomości za rok 2014, w kwocie 181 581,00 zł,., W powołanej na wstępie decyzji organu podatkowego pierwszej instancji określił podatek od nieruchomości we wskazanej...
stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 6001). Organ podatkowy pierwszej instancji wskazał, że grunty o pow. 149.256,30,00...

I GSK 2004/19 - Wyrok NSA z 2021-01-05

rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie dochodów utraconych z powodu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. oddala skargę: 3...
z podatku od nieruchomości, a także zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego., Sąd I instancji rozstrzygał w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Minister Finansów...

I SA/Kr 1293/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-14

podatku od nieruchomości za 2017 r. po wznowieniu postępowania I. skargę oddala, II. zwrócić skarżącemu ze środków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie kwotę 203,00...
stycznia 2017r. nr [...] w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2017 w wysokości 18 993,00 złotych i ustalającej A. C. podatek od nieruchomości za 2017r. w kwocie 32 421,00...

I SA/Kr 1294/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-14

podatku od nieruchomości za 2018 r. po wznowieniu postępowania I. skargę oddala, II. zwrócić skarżącemu ze środków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie kwotę 952,00...
. z dnia 2 stycznia 2018r. nr [...] w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2018 w wysokości 19.373,00 złotych i ustalającej A. C. podatek od nieruchomości za 2018r...

I SA/Rz 825/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-21

w podatku od nieruchomości za lata 2013 i 2014r. oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] października 2020r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
postanowienie Wójta Gminy [...] z dnia [...] sierpnia 2020r., nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2013...

III FSK 1755/21 - Wyrok NSA z 2021-10-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 18 lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2013-2017 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2...
z dnia 18 lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2013-2017. Wyrok (podobnie, jak pozostałe powołane w uzasadnieniu orzeczenia...

I SA/Wr 785/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-14

Gospodarstwa Leśnego 'Lasy Państwowe' Nadleśnictwo W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
. nr [...] określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2014 r. w kwocie [...] zł., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt podatkowych sprawy...

I SA/Wr 352/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-22

-WP.3120.04.15.04.2019 w przedmiocie określenia Nadleśnictwu R. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 201o r. w kwocie 26.360 zł., Z uzasadnienia ww. decyzji...
Wójta Gminy Osiecznica wynika, że Nadleśnictwo R. 4 stycznia 2019 r. złożyło korektę deklaracji na podatek od nieruchomości za 2018 r. złożonej 31 stycznia 2018 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100