Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 1001/14 - Wyrok NSA z 2016-05-13

w Gdańsku z dnia 22 maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet podatku od nieruchomości oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 20 listopada 2013 r...
września 2011 r. Prezydent Miasta G. określił Spółce zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za rok 2005 w wysokości 3.536.253,30 zł. Samorządowe Kolegium...

I SA/Sz 132/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-14

na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego - z dnia 19 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok - z dnia 7 stycznia 2015 r...
. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 rok - z dnia 7 stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok - z dnia 7 stycznia 2015 r...

II FSK 1228/14 - Wyrok NSA z 2016-05-13

w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet podatku od nieruchomości oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2013 r...
sierpnia 2013 r. w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę., Stan faktyczny sprawy przedstawia...

I SA/Bd 598/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-19

. o. w W. na interpretację indywidualną W. z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną 2. zasądza...
przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości spółka podała, że posiada tytuł prawny do nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości S. (gmina C...

I SA/Ol 805/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie określenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2007 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję...
. Ordynacja podatkowa Wójt Gminy określił podatnikowi - Spółce A wysokość nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2007r. w wysokości 30.409,00 złotych., W uzasadnieniu...

I SA/Op 77/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-27

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 25 listopada 2015 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 r. oddala skargę. Przedmiotem skargi...
podatkowe o następującym przebiegu:, B S.A. (obecnie A S.A.) w złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości na 2010 r. na terenie Gminy [...] wykazała do opodatkowania...

I SA/Rz 735/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-12-01

z dnia [...] lipca 2016 r. - nr [...] w przedmiocie odmowy określenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 rok, - nr [...] w przedmiocie odmowy określenia nadpłaty...
w podatku od nieruchomości za 2012 rok, - nr [...] w przedmiocie odmowy określenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2013 rok, - nr [...] w przedmiocie odmowy...

I SA/Go 222/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-09-22

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2010-2014 oddala skargę. Skarżąca C sp. z o.o....
. skarżąca wystąpiła o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2009-2014 w wysokości 313.986 zł, załączając do wniosku korekty deklaracji podatku...

I SA/Lu 1283/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. oddala skargę. Decyzją z dnia 25 sierpnia 2015 r...
[...]. nr XXXVI/191/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy R. F. na rok 2010 (Dz. Urz. Woj. Lub. nr [...] poz. 2978...

I SA/Rz 190/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-04-21

[...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości położonych na terenie G.Narodowa za 2010 rok oddala skargę. Przedmiotem skargi A. (dalej określanej...
jako Spółka) jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dalej SKO lub Kolegium) z [...] listopada 2015 r. nr [...], określająca wysokość podatku od nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100