Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Wr 1037/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-06-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1997 r. o d d a l a s k a r g ę. U z s a d n i e n i e...
, W deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości za 1997 r. KGHM A S.A. Oddział Zakłady Górnicze A wykazała należny podatek od nieruchomości związany z posiadaniem budynków...

I SA/Gd 52/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-02-22

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ja decyzję Wójta Gminy...
. nr [...] w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienień od tego podatku, określił A spółce z o.o. wysokość podatku od nieruchomości wynoszącą, w stosunku...

I SA/Wr 706/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-25

w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2000 r. oddala skargę. Uzasadnienie:, Wyrokiem...
od nieruchomości za 2000 r. w kwocie [...]. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że organy podatkowe, w kwestii ustalenia czy spółka jest podatnikiem podatku od nieruchomości za 2000 r...

I SA/Wr 707/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-25

w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1999 r. oddala skargę. Uzasadnienie:, Wyrokiem...
od nieruchomości za 1999 r. w kwocie [...]. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że organy podatkowe, w kwestii ustalenia czy spółka jest podatnikiem podatku od nieruchomości za 1999 r...

I SA/Wr 692/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-24

Oddział A w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2003 r oddala...
skargę. W wyniku przeprowadzonego postępowania decyzją Nr [...] z dnia [...] Pezydent Miasta L. określił Spółce A Zakład A w L. podatek od nieruchomości za 2003 r. w kwocie...

I SA/Ol 34/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-03-15

. Nr '[...]' w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 2001 rok oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia '[...]' roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało...
w mocy decyzję Wójta Gminy M. z dnia '[...]' roku, wymierzającej L. K. podatek od nieruchomości za 2001 rok. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji, wynika co następuje:, Decyzją...

I SA/Gd 437/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-06-30

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 1998, 1999, 2000, 2001 i 2002 oddala skargę. Zaskarżoną...
wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 1998-2002, działając w oparciu o treść art. 233 §1 pkt 2 lit. a w związku z art. 21 § 3 i art. 5 ustawy...

I SA/Wr 86/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2000, 2001, 2002 oraz miesiące...
Prezydenta Miasta L. z dnia [...], nr [...], określającą spółce z o.o. A podatek od nieruchomości za lata: 2000, 2001, 2002 i miesiące od stycznia do listopada 2003 r., Z akt...

I SA/Ol 35/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-03-15

. Nr '[...]' w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 2002 rok oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia '[...]' roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało...
w mocy decyzję Wójta Gminy M. z dnia '[...]' roku, w przedmiocie wymiaru K. L. podatku od nieruchomości za 2002 rok., Z materiału dowodowego zebranego w sprawie, wynika...

I SA/Po 1678/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-03-30

[...] r. Nr [...] [...] [...] [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 1999-2002 I. uchyla zaskarżone 4 decyzje oraz poprzedzające je decyzje o numerze 1...
. (nr 1-4 o [...] ) Prezydent Miasta określił Spółce 'A' . z siedzibą w K. zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za rok 1999 w wysokości [...] zł, za 2000 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100