Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 542/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-01

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2005-2007 oddala skargę. Wójt Gminy U., decyzją z dnia...
[...] znak:[...], ustalił E.T. N. zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za lata 2003-2004 (budynki) oraz 2005-2006 (grunty i budynki) w łącznej kwocie...

I SA/Bk 468/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-01-19

. z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie oprocentowania nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza...
nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2005-2010., Z uzasadnienia decyzji organu odwoławczego oraz z przedstawionych Sądowi akt administracyjnych sprawy wynika...

I SA/Lu 649/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-12

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta B...
. zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2005 r. w kwocie [...] zł i zostało ustalone temu podatnikowi zobowiązanie w tym podatku za 2005 r. w kwocie 8.209 zł...

I SA/Gd 1067/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-12

podatku od nieruchomości za 2008 rok oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 20 sierpnia 2012 r., [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy własną decyzję...
, utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta [...] z dnia 26 lutego 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2008., Z uzasadnienia decyzji i akt administracyjnych...

III SA/Po 891/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-27

na podatek od nieruchomości na rok 2011. W zwolnieniach podatkowych Spółka podała budynki i budowle wybudowane w ramach inwestycji polegającej na wybudowaniu linii...
od nieruchomości za lata 2009-2011., Decyzją z dnia 29 marca 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy określił spółce wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2009-2011 w kwocie...

I SA/Ol 174/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-05-17

podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008r Oddala skargę. I SA/Ol 174/12, Uzasadnienie, Zaskarżoną decyzją z dnia '[...]' Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało mocy własną...
'[...]' w sprawie określenia podatnikowi A. SA w W. wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości dotyczącego części posiadanych nieruchomości za 2008 rok w kwocie...

III SA/Po 889/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-27

w podatku od nieruchomości za 2009 rok oddala skargę Skarżąca będąca podatnikiem Sp. z o.o. złożyła korekty deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości m.in. za 2009...
rok i wniosek o stwierdzenie nadpłaty w tym podatku. Powyższe uzasadniała tym, że nieruchomości podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości to m.in. budynki...

III SA/Po 890/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-27

podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 rok oddala skargę Skarżąca będąca podatnikiem, P. Spółka z o.o., złożyła korekty deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości...
m.in. za 2010 rok i wniosek o stwierdzenie nadpłaty w tym podatku. Powyższe uzasadniała tym, że nieruchomości podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości to m.in....

III SA/Po 475/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-13

P. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2011 rok oddala...
. L. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości położonej w [...] przy ulicy [...] za rok 2011., W uzasadnieniu postanowienia organ wyjaśnił...

I SA/Gd 943/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-12

. z o.o. z siedzibą w K na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G z dnia 28 czerwca 2012 r. Sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 r. i 2006...
. stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2005 i 2006., Podstawą rozstrzygnięcia był następujący stan faktyczny:, A (dalej: skarżąca, spółka) wniosła w dniu 5...
1   Następne >   +2   +5   +10   100