Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ZP 34/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2002-03-12

Podziemne wyrobisko górnicze nie jest nieruchomością w rozumieniu art. 3 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...
/Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ i w związku z tym nie podlega podatkowi od nieruchomości. Sąd Najwyższy z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej Iwony Kaszczyszyn...

I SA/Gd 348/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-08-14

od podatku od nieruchomości - oddala skargę. W dniu 28 grudnia 2001 r. Rada Miasta i Gminy M. podjęła - na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r...
./ - uchwałę nr 115/III/2001 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości., W par. 1 i par. 2 uchwały Rada zwolniła od podatku nieruchomości będące we władaniu niektórych...

FPK 4/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-07-01

lokalnych /Dz.U. 2002 nr 9 poz. 84/ jednoznacznie w art. 2 ust. 1 stanowi, że podatnikami w podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki...
dotychczasowego postępowania administracyjnego nie dokonano pewnych i jednoznacznych ustaleń faktycznych w zakresie określenia podmiotu podatku od nieruchomości /osoby...

III SA 2060/01 - Wyrok NSA z 2002-02-26

terytorialnego, to podlega zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz...
ze zm./, mogą stanowić dokument wyjściowy dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości, ale wyłącznie, gdy są zgodne ze stanem faktycznym. Naczelny Sąd...

FPK 7/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-10-28

, delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie z odwołania Mariusza O. od decyzji Wójta Gminy K. z dnia 9 stycznia 2002 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości...
podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. 2002 nr 9 poz. 84...

I SA/Gd 434/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-04-05

od podatku określone kategorie nieruchomości, zaś w ustępie 2 dał radom gmin możliwość wprowadzania innych zwolnień od podatku., Wykładnia przepisów art. 5 ust. 2...
, może jednocześnie niektóre kategorie nieruchomości zwolnić od podatku w całości. Skoro zwolnienie może być całkowite, nie ma podstaw do przyjęcia, by rada gminy nie mogła uchwalić...

III RN 217/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-04

1. O utracie przez szkolę wyższą prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego - zwolnienia od podatku od nieruchomości, które przysługiwało jej na podstawie art. 27...
r., (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1997 r. po rozpoznaniu na rozprawie rewizji nadzwyczajnej Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku...

I SA/Gd 311/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-08-29

ze zm./, nie mogą być zatem podstawą w zakresie ustaleń odnoszących się do osoby podatnika, tj. osoby, na której ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości...
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Każdy z tych podmiotów odpowiada za podatek od tej części nieruchomości, którą faktycznie włada. Stan faktyczny, Spółdzielnia...

III RN 90/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-06-06

ze sprzedaży nieruchomości w terminie dwóch lat i w konsekwencji żądanie zwrotu podatku powinno doprowadzić do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji określającej zobowiązanie...
z ustawowego zwolnienia przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Decyzja określająca zryczałtowany podatek dochodowy została wydana 7.03.1997 r. i wykonana, zatem...

III SA 149/02 - Wyrok NSA z 2002-04-03

Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. z dnia 21.12.2001 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały określającej stawki podatku od nieruchomości - oddala skargę...
. Uchwałą (...) z 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Rada Miasta I Gminy w P. zwolniła od podatku od nieruchomości w 50 procent grunty...
1   Następne >   +2   +5   +10   12