Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 905/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-12-13

gospodarczej ze zwolnienia od podatków przyznanego im przepisem art. 27 ust. 1 tej ustawy nie obejmuje podatku od nieruchomości; wyłączenie to odnosi się do opodatkowania samej...
w (...) z dnia 29 października 1999 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości. Decyzją z dnia 30.07.1999 r., (...), wydaną z powołaniem się m.in. na przepisy art. 21 par. 1 pkt 1...

SA/Rz 342/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-06-07

tej normy zwolnienie od podatku od nieruchomości, nie wprowadza żadnych ograniczeń co do zakresu tych zwolnień., 3. Skoro ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń...
. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 1 ust. 3 uchwały Rady Gminy w J.-R. z 29 grudnia 1999 r., (...), dotyczącego zwolnienia od podatku od nieruchomości - uchyla...

I SA/Ka 1129/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-01-25

1. Decydujące znaczenie dla bytu obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości ma fakt istnienia po stronie oznaczonego podmiotu jednego z tytułów prawnych...
do nieruchomości, wskazanych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./, w tych ramach między innymi fakt...

I SA/Ka 574/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-01-25

1. Decydujące znaczenie dla bytu obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości ma fakt istnienia po stronie oznaczonego podmiotu jednego z tytułów prawnych...
do nieruchomości, wskazanych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./, w tych ramach między innymi fakt...

I SA/Łd 340/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-02-02

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P.-T. z dnia 19 stycznia 1998 r. (...) w przedmiocie nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 1993-1995 - uchyla...
.-M. z wnioskiem o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1993-1996. Jednocześnie wnioskodawca złożył korektę deklaracji podatkowych za ten okres w łącznej...

I SA/Gd 399/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-10-13

94 organ określił zaległość podatkową w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 1998 r. w kwocie 65,90 zł. Natomiast w nakazie nr 95 określił nadpłatę w podatku...
obciążeń współwłaścicieli za poszczególne rodzaje i powierzchnie nieruchomości oraz ich wpłat, aby ustalić, kto i z jakiego tytułu uiszczał podatki., Samorządowe Kolegium...

SA/Bk 1311/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-06-21

Odwoławczego w S. z dnia 17 sierpnia 1999 r. (...) w przedmiocie określenia podatku od nieruchomości za okres od lutego 1998 r. do maja 1999 r. - uchyla zaskarżoną decyzję...
. wysokość zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 1998 r. - za okres od lipca do grudnia /6 miesięcy/ w kwocie 27.177,50 zł oraz należne odsetki na dzień wydania...

SA/Bk 292/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-14

nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Z. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2000 rok - oddala skargę. Zaskarżoną uchwałą, wydaną...
stawek podatku od nieruchomości na 2000 rok, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w B. postanowiło uznać, iż ww. uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa...

I SA/Łd 2634/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-11-15

od nieruchomości nie może być pobierany w formie łącznego zobowiązania podatkowego od podatników nie będących jednocześnie podatnikami podatku rolnego. Naczelny Sąd...
podatku od nieruchomości - uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję organu pierwszej instancji; (...). Decyzją /nakazem płatniczym na łączne zobowiązanie...

III SA 2162/99 - Wyrok NSA z 2000-05-26

Gminy S. wniosek o korektę i zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości i zaprzestanie naliczania dalszych należności z tytułu podatku od nieruchomości za podstację trakcyjną...
w miejscowości W. w 1999 r. ze względu na fakt, iż - zdaniem wnioskodawcy - podstacja trakcyjna jest zwolniona od podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 1 pkt 4...
1   Następne >   +2   +5   11