Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

VI SA 19/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-12-18

nieruchomością użytkowaną przez szkołę, który w myśl art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm...
./ jest podatnikiem podatku od nieruchomości, jeżeli nie ma on statusu szkoły lub placówki publicznej w rozumieniu przepisów powołanej ustawy o systemie oświaty., 2. Odmówić udzielenia...

SA/Bk 22/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-08-10

zasad gospodarki finansowej instytucji filmowych /Dz.U. nr 9 poz. 67/ nie można uznać za podstawę zwolnienia instytucji filmowych od podatku od nieruchomości w rozumieniu...
(...) z dnia 27 października 1993 r. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 1991 r. Decyzją Prezydenta Miasta Ł. z dnia 20 września 1993 r. /nr Fn. 3240-18/93...

SA/Bk 179-180/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-12-07

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie podatku od nieruchomości w części warunkującej prawo do zwolnienia od tego podatku nieruchomości stanowiących własność rencistów...
ustalonego podatku, jeżeli nieruchomości te nie są wynajęte lub wydzierżawione innej osobie oraz nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, a ich właściciele...

SA/Wr 1374/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-09-08

Zwolnienia od podatku od nieruchomości /częściowe lub całkowite/ zastosowane na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r...
od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, I. stwierdził nieważność par. 2 zaskarżonej uchwały w zakresie, w jakim pomija się w zwolnieniu od podatku w wysokości...

SA/Wr 2030/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-03-07

Dla wymiaru podatku od nieruchomości bezprzedmiotowe jest unormowanie dotyczące aktualizacji ceny gruntu zawarte w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r...
z 2.2.1994 r. wymierzył Dorocie B. za 1994 r. podatek od nieruchomości położonej w W. Podatek ten ustalono za 100 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego - 130.000 zł, za 70 m2...

III SA 284/95 - Wyrok NSA z 1995-07-27

Na najemcy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku stanowiącym własność gminy, jako posiadaczu zależnym nieruchomości, ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku...
od nieruchomości. oddala skargę. Decyzją administracyjną z dnia 23 sierpnia 1994 r. skierowaną do p. Andrzeja R., zam. w L. Wójt Gminy L. ustalił wysokość podatku...

III SA 337/94 - Wyrok NSA z 1995-03-17

Zwolnienie przez radę gminy osób fizycznych od podatku od nieruchomości od domów mieszkalnych mieści się w uprawnieniach wynikających dla niej z art. 7 ust. 2 ustawy...
. w sprawie podatków od nieruchomości, zwalniającej od podatku osoby fizyczne od budynków mieszkalnych lub ich części. Wojewoda uznał, że zwolnienie w takim zakresie...

SA/Po 2275/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-06-08

O zagrożeniu egzystencji podatnika uzasadniającej zastosowanie zaniechania poboru wymierzonego podatku od nieruchomości można byłoby mówić jedynie wtedy...
niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1990 nr 1 poz. 4 ze zm./ odmówiono J.A. zaniechania poboru podatku od nieruchomości za 1994 r. wymierzonego...

SA/Lu 1436/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-04-25

i Gminy ustalającej dla Gminnej Spółdzielni 'Samopomoc Chłopska' podatek od nieruchomości za 1991 r., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Kolegium Odwoławcze podało...
, iż Gminna Spółdzielnia w 1991 r. zadeklarowała podatek od nieruchomości w kwocie 199.632.600 zł i w przewidzianym terminie podatek uiściła., Przeprowadzona przez Urząd Kontroli...

SA/Kr 2152/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-07-06

Lokale szkoły wyższej wynajęte osobom trzecim na prowadzenie w nich działalności gospodarczej nie korzystają ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie art...
. z 30.3.1994 r., którą ustalono Akademii Sztuk Pięknych podatek od nieruchomości za rok 1993 w kwocie 1.927.000 zł od znajdującego się w jej budynku lokalu o pow. 141,61 m2...
1   Następne >   +2   +5   10