Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Lu 62/86 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1986-03-07

. podatek od darowizny w wysokości 122.680 zł i zobowiązał ją do zwrotu kosztów postępowania w kwocie 1.944 zł. Do opodatkowania przyjęto wartość darowanej nieruchomości według...
ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207/ podatek od darowizny tej nieruchomości się nie należy. Ponadto gdyby przyjąć...

III ARN 11/86 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1986-12-31

o podatku od spadków i darowizn związane są z określonym przedmiotem opodatkowania, którym jest:, - budynek,, - lokal stanowiący odrębną nieruchomość,, - spółdzielcze...
1. Przewidziane w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207/ ulgi podatkowe przysługują w pełnej wysokości...

III SA 581/86 - Wyrok NSA z 1986-10-23

utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego o wymiarze podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia przez zasiedzenie współwłasności działki gruntu o pow. 300 m2...
. Zaskarżona decyzja powołuje się na przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207/ i przedstawia, że postanowieniem Sądu Rejonowego...

III SA 747/86 - Wyrok NSA z 1986-12-18

Art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym /Dz.U. nr 42 poz. 188 ze zm./ dotyczący ulg z tytułu budowy domu jednorodzinnego, nie zawiera...
nieruchomością., Tak więc z punktu widzenia prawa budowlanego wykonanie obiektu budowlanego /budowa domu/ może być realizowana nie tylko przez właściciela...

SA/Po 992/86 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1986-10-31

uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

III AZP 6/86 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1986-12-31

jako agent usługi fryzjerskie, opłacając od osiąganych przychodów podatek od wynagrodzeń., Decyzją z dnia 10 grudnia 1985 r. Urząd Miejski w L. zobowiązał Jolantę B...
samoistnymi nieruchomości nie związanych z gospodarstwem rolnym lub wykonywaniem działalności wymienionej w lit. 'a'., Określając stawki świadczeń na fundusz przypadających...

II SA 2245/85 - Wyrok NSA z 1986-02-14

dotychczasowe stanowisko. Jego zdaniem, wspomniane zarządzenie nr 58 dotyczy między innymi ulg, zwolnień i umorzeń podatków, a także preferencji w nabywaniu działek...
, licząc od daty nabycia nieruchomości. Wątpliwości powstałe na tym tle zostały wyjaśnione powyższą uchwałą Sądu Najwyższego wpisaną do księgi zasad prawnych. Z końcowych...