Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 44/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-23

Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] nr [...],[...] utrzymało w mocy decyzję...
przez 'A' sp. z o.o. zwolnienia z podatku od nieruchomości., Decyzją z dnia [...]r. Nr [...], wydaną w związku ze złożonym przez 'A'sp. z o.o. wnioskiem o udzielenie...

III SA/Po 279/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-07-02

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008 rok o d d a l a s k a r...
Rady Miejskiej Wielichowo z dnia 7 listopada 2007 roku, Nr XII/70/2007, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok, określił spółki...

I SA/Sz 485/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-02-04

[...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2000 r. i miesiące od lipca...
do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Spółki z o.o., postępowanie w sprawie określenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2000r., W dniu...

I SA/Sz 453/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-12

Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] nr [...], wydaną na podstawie...
.), uchwałę, Nr XIV/101/2007 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 września 2007 r., w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodn...

I SA/Sz 626/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-02-05

'. Według oświadczenia Spółki, przed oddaniem środka trwałego do używania będzie ona ponosić wydatki na podatek od nieruchomości od posiadanego gruntu., Na tle przedstawionego...
stanu faktycznego Spółka sformułowała pytanie: 'W którym momencie wydatki na podatek od nieruchomości ponoszone w okresie przed oddaniem gruntu i środków trwałych...

I SA/Bk 445/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-01-07

Odwoławczego w Ł. z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2003 - 2008 oddala skargę Decyzją z [...] czerwca 2008 r., nr [...], Wójt...
Gminy K. woj. p. określił 'P' S.A. w W. (dalej jako: Spółka) zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2003-2008 w łącznej kwocie [...] zł. Organ ustalił...

I SA/Lu 591/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
decyzję Wójta Gminy z dnia [...], w której organ podatkowy pierwszej instancji zwolnił Zrzeszenie od podatku od nieruchomości od budynku o powierzchni 580 m2 i odmówił...

III SA/Wa 2129/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-20

. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2007 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona decyzja...
podatkiem od nieruchomości w oparciu o stawki właściwe dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zdaniem organu nie jest istotna klasyfikacja gruntu...

I SA/Go 488/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-03

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja...
decyzję Burmistrza z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2003 r. w kwocie 6.003 zł., Z akt sprawy wynika...

I SA/Sz 404/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-04

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata od 2004 do 2007 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
z[...] ., Nr [...] , ustalił E. i T. N. zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za lata 2003-2004 (budynki) oraz 2005-2006 (grunty i budynki) w łącznej kwocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100