Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 1736/93 - Wyrok NSA z 1994-05-18

Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego /art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r...
, wymierzył Z. J. podatek od nieruchomości za I półrocze 1993 r. Przedmiotem opodatkowania był budynek mieszkalny o pow. 65 m2. Dane dotyczące pow. budynku organ...

SA/Kr 2356/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-03-31

1. Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31...
'pola lagunowe' są zatem budowlami wchodzącymi w skład oczyszczalni ścieków, a znajdujące się pod nimi grunty korzystają ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na równi...

SA/Ka 1966/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1994-05-19

Budynek letniskowy - dla celów podatku od nieruchomości - nie nabywa charakteru budynku mieszkalnego przez fakt czasowego w nim zamieszkiwania. oddala skargę. Decyzją...
Wójta zawartą w nakazie płatniczym wymierzono K. i K. małżonkom K. podatek od posiadanej przez nich w M. nieruchomości o powierzchni 600 m2 i znajdującego...

SA/Wr 20/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-04-12

, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z nieruchomościami lub obiektami budowlanymi na targowisku, jeżeli prowadzą działalność sprzedaży towarów na targowisku...
poza miejscem, od którego zobowiązani są opłacać podatek od nieruchomości., Obowiązek uiszczenia opłaty targowej obejmuje jednak tylko powierzchnię targowiska poza miejscem stałej...

SA/Wr 26/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-04-12

podatku od nieruchomości, jeżeli prowadzą działalność sprzedaży towarów na targowisku poza miejscem od którego płacą podatek od nieruchomości; opłata targowa dotyczy...
na zasadzie art. 2 pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zobowiązany jest do uiszczenia podatku od nieruchomości...

III SA 1442/93 - Wyrok NSA z 1994-04-18

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty /ich powierzchnie/ niezależnie od tego czy są w jakikolwiek racjonalny sposób wykorzystywane...
przy Sejmiku Samorządowym w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości - skargę oddalił. Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy K. został wymierzony W. B. podatek od nieruchomości...

III SA 601/93 - Wyrok NSA z 1994-05-11

w podatku od nieruchomości może być skierowana zarówno do posiadacza zależnego, jak i podmiotu zarządzającego nieruchomością., Wybór podatnika pozostawiony jest organowi...
podatkowemu, gdyż wykładnia art. 2 tej ustawy nie daje podstawy do przyjęcia, że ustanawia on kolejność podmiotów zobowiązanych do uiszczenia podatku od nieruchomości...

III SA 663/93 - Wyrok NSA z 1994-01-29

Zaistnienie obowiązku podatkowego w podatku rolnym czy też w podatku od nieruchomości zależne jest od powierzchni gruntu będącego przedmiotem opodatkowania. oddala...
skargę. Burmistrz Miasta i Gminy M. wymierzył J.Ł. podatek od nieruchomości za 1993 r. W decyzji organ I instancji powołał się ogólnie na przepisy rozporządzenia Ministra...

III SA 514/94 - Wyrok NSA z 1994-10-24

Rada gminy ma obowiązek określić stawki podatku od nieruchomości w granicach kwotowych, nie przekraczających kwot wymienionych w ustawie., Jeżeli granice...
gminy Z. wymierzył J. B. podatek od nieruchomości na 1994 r., w kwocie 1 140.000 zł, płatny w czterech ratach. Zastosował przy tym stawkę 120 zł za 1 m2 gruntów, zgodnie...

SA/Ł 1352/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-11-16

Pominięcie w uchwale rady gminy stawki podatku od nieruchomości, dla określonej grupy podmiotów i przedmiotów opodatkowania, stanowi o niewypełnieniu w drodze przepisów...
tej ustawy. Rada Gminy i Miasta podjęła uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości. par. 1 przedmiotowej...
1   Następne >   +2   +5   9