Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 304/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-10-27

. - zwalniał od opłaty targowej 'osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1 ustawy, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z nieruchomościami położonymi...
się, iż nie podlegał obowiązkowi w zakresie opłaty targowej bowiem był podatnikiem podatku od nieruchomości - Kolegium, po przytoczeniu treści art. 15 ust. 1 i art. 16...

FPK 3/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-11-29

Podziemne wyrobisko górnicze podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w świetle przepisu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach...
. (...) w przedmiocie stwierdzenia braku nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1994 -1998 po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 1999r., na posiedzeniu jawnym, pytania...

I SA/Kr 318/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-06-17

o rocznym okresie rozliczeniowym w trakcie roku podatkowego., Zasada ta ma zastosowanie do podatku od nieruchomości, gdyż jego okres rozliczeniowy jest roczny. Naczelny...
Odwoławczego w K. z dnia 12 maja 1997 r. (...) w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1995-1996, I. Uchyla zaskarżoną decyzję w części...

I SA/Gd 1651/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-08-11

ze zm./, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Jana L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
w (...) z dnia 28 sierpnia 1997 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 29 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia...

FPK 4/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-11-29

Podziemne wyrobisko górnicze podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w świetle przepisu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach...
Kopalni Węgla Kamiennego 'B.' S.A. w B. od decyzji Wójta Gminy P. dnia 22 września 1998 r. (...) odmawiającej zwrotu podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych za lata...

I SA/Ka 24/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-08-11

, że podatek od gruntu przynależnego do tego obiektu ciąży na właścicielu nieruchomości, tj. właścicielu placu targowego. Podatek od nieruchomości na obiekt - stragan naliczony...
przy tym, że jest podatnikiem podatku od nieruchomości, gdyż uiszcza go od nieruchomości położonej w Centrum Handlowo-Usługowym w M. w związku z czym nie podlega obowiązkowi uiszczenia...

I SA/Łd 1137/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-01-28

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ od podatku od nieruchomości zwalnia...
się te nieruchomości lub ich części, które są zajęte na potrzeby organów i administracji samorządu terytorialnego., O zwolnieniu od podatku decyduje zatem okoliczność...

I SA/Łd 1554/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-10-22

Budynki gospodarcze znajdujące się poza obszarem gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym nie są objęte zwolnieniem od podatku od nieruchomości...
zmiany wymiaru podatku od nieruchomości za 1997 r. i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym...

I SA/Łd 628/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-07

Stwierdzenie, że wydane syndykowi po ogłoszeniu upadłości budynki i grunty są związane z działalnością gospodarczą oraz zastosowanie stawek podatku od nieruchomości...
. (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Decyzją z dnia 11.04.1997 r. (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S...

FPK 6/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-12-20

zaległości w podatku od nieruchomości za 1998 r. oraz od decyzji z dnia 7 czerwca 1999 r. (...) w przedmiocie określenia zaległości w podatku od nieruchomości za 1999 r...
. wysokość zaległości w podatku od nieruchomości za 1998 r. oraz wysokość odsetek za zwłokę od tych zaległości na dzień wydania decyzji. Wysokość zaległości za miesiąc styczeń...
1   Następne >   +2   +5   10