Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 272/82 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1982-08-11

/ przekazać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Ś. W. kwotę 7.040 zł, stanowiącą zaległość z tytułu podatku od nieruchomości, , 4/ przekazać na konto Banku spółdzielczego...
terenami jedynie do ubiegania się o nabycie lub wywłaszczenie nieruchomości, nie daje natomiast podstaw do upoważnienia kierownika takiego zarządu do wydania decyzji...

SA/Kr 664/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-11-17

grudnia 1981 r. nr Fn.IV-3252/139/5/81 w przedmiocie wymiaru podatku od spadków i darowizn. Prezydent Miasta Krakowa decyzją z dnia 29 grudnia 1981 r. nr Fn.IV-3252/139/5/81...
, uwzględniając w części odwołanie Krystyny R. od decyzji Naczelnika Dzielnicy w Krakowie z dnia 5 czerwca 1981 r. nr 187/81, uchylił tę decyzję i ustalił należny podatek...

SA/Kr 559/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-02-23

nieruchomość., Wynika to z faktu, że obowiązek uiszczenia takich należności - odpowiadający pojęciu obowiązku podatkowego - powstaje po stronie nabywcy w dniu nabycia, natomiast...
roku, w którym nieruchomość została nabyta, upłynęło 5 lat, zaś w przypadku jej nabycia na podstawie decyzji administracyjnej - odpowiednio 3 lata. Dla oceny...

III AZP 8/82 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1982-12-31

własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych /t.j. Dz.U. 1972 nr 31 poz. 215/, według...
którego nieruchomość rolna traci swój dotychczasowy charakter z dniem ogłoszenia w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej decyzji organu administracji państwowej ustalające...