Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III RN 20/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

podatkowego w podatku od nieruchomości, wynikającej z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ w brzmieniu...
opodatkowanie podatkiem od nieruchomości następuje według stawek przewidzianych dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą /zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 w związku...

III RN 22/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

Podatkiem od nieruchomości mogą być solidarnie obciążeni wszyscy jej współposiadacze /art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 31 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku od nieruchomości, po rozpoznaniu...

FPK 8/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

, nie wyłączało szkoły wyższej ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, wynikającego z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz.U....
w sprawie z odwołania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rz. od decyzji Prezydenta Miasta Rz. z dnia 21 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości...

III RN 71/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-05-08

Opodatkowanie gruntów rolnych i leśnych podatkiem od nieruchomości wymaga stwierdzenia, że grunty te nie są objęte przepisami o podatku rolnym i przepisami o podatku...
Cementowni 'O.' Spółki Akcyjnej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 14 grudnia 2000 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1998, 1999...

FPK 9/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

przez niego działalności gospodarczej, nie wyłączało szkoły wyższej ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, wynikającego z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r...
z odwołania Politechniki Rz. od decyzji Prezydenta Miasta Rz. z dnia 1 marca 2002 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2003 r...

I SA/Gd 1816/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-09-10

SA w Ch. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia 3 lipca 2002 r.(...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za okres od stycznia do kwietnia 2002 r...
w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2002, w której część budynków i gruntów zakwalifikowano jako 'pozostałe budynki i grunty', w rozumieniu ustawy o podatkach...

I SA/Wr 118/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-04-16

'U.' w Z. stwierdzenia nadpłaty w opłacie podatku od nieruchomości za lata 1996, 1997, 1998, 1999 i 2000 oraz przyjęcia uznania korekty deklaracji za 2001 r. Wskazał organ I instancji...
, że wnioskiem z dnia 3.08.2001 r. strona złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty za wymienione lata w podatku od nieruchomości oraz przyjęcie korekty deklaracji podatku...

SA/Rz 542/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-01-31

do określania wzorów formularzy podatkowych: deklaracji na podatek od nieruchomości i wykazu nieruchomości, o jakich mowa w art. 6 ust. 6 i ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia...
formularzy /według załączników do uchwały/ 'wykaz nieruchomości i 'deklaracja na podatek od nieruchomości za dany rok' ustalonych uchwałą z dnia 28 grudnia 2000 r...

FPK 5/03 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-11-24

Odmówić udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie prawne., Teza: Podatek od nieruchomości nie jest podatkiem jednorazowym, lecz jest podatkiem corocznym wpłacanym...
z uchwały rady gminy. Nie ma przeszkód prawnych co do tego, że w jednej decyzji dotyczącej stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości można objąć kilka lat podatkowych...

SA/Rz 2245/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-09-23

po rozpoznaniu sprawy ze skargi Spółki (...) na decyzję Prezydenta Miasta (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenie i zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości - oddalił skargę...
. Spółka zwróciła się o stwierdzenie nadpłaty i zwrot nienależnie - jej zdaniem - zapłaconego podatku od nieruchomości za okres od 1.05.1999 r. do 31.12.2000 r. w kwocie 800,44...
1   Następne >   +2   +5   9