Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Gd 389/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-06-20

od nieruchomości. Zakwestionowany przepis zwolnił od podatku nieruchomości położone na terenie gminy, będące w zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji., Sąd uznał skargę...
poz. 145, dotyczący zwolnienia od podatku od nieruchomości takich podmiotów, jak: Komenda Rejonowa Straży Pożarnej, Rejonowa Komenda Policji i Kolumna Transportu...

I SA/Kr 1070/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-03-26

1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ decyzja dotycząca podatku od nieruchomości w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność...
, winna być skierowana jako do podatników tego podatku do wszystkich współwłaścicieli takiej nieruchomości. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z 19.08.1996 r. utrzymało...

I SA/Po 910/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-05-13

Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z zarządem miasta skutkuje po stronie najemcy powstaniem obowiązku w podatku od nieruchomości /art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12...
od nieruchomości za rok 1996 w kwocie 150,10 zł, płatny w ratach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej., Podatek naliczono od nieruchomości dzierżawionej...

K 23/96 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-03-05

zaskarżonej ustawie zróżnicowanie wysokości stawek podatku od nieruchomości w zależności od liczby mieszkańców gminy. Art. 3 pkt 3 zaskarżonej ustawy wprowadza rozróżnienie gmin...
podatku od nieruchomości jedynie w odniesieniu do gmin zaliczonych do trzeciej kategorii, a więc tych, w których liczba mieszkańców przekracza 50.000, określona została...

FPK 24/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-12-18

w Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych do kategorii budowli nie daje podstawy do objęcia ich obowiązkiem podatkowym w podatku od nieruchomości. Naczelny Sąd...
korekty podatku od nieruchomości za lata 1994-1997 o łączną kwotę 2 052 416,66 zł za wyrobiska górnicze, po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 1997 r. na posiedzeniu jawnym pytania...

FPK 3/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-04-14

, które zostały poddane remontowi kapitalnemu; obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje w odniesieniu do tych budynków w chwili określonej w art. 6 ust. 1...
Miasta W. z dnia 16 września 1996 r. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości, po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 1997 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego...

III SA 1552/96 - Wyrok NSA z 1997-08-22

Sam fakt, że posiadany przez bank budynek wymaga kapitalnego remontu i w związku z tym nie jest okresowo użytkowany - nie ma wpływu na wymiar podatku od nieruchomości...
, wydaną z upoważnienia Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 kwietnia 1996 r. wymierzającą podatek od nieruchomości położonej w W. w kwocie 144.437 zł. oraz odsetek...

FPK 23/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-12-18

z odwołania spółki z o.o. Młyn G. z siedzibą w S. od decyzji Burmistrza Miasta S. z dnia 6 sierpnia 1997 r. w przedmiocie wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości...
. Od kiedy należy ustalić podatnikowi podatek za rok 1994, 1995 i 1996, jeżeli uchwały rady miejskiej, określające wysokość podatku od nieruchomości na dany rok, zostały podjęte...

SA/Sz 1210/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-09-17

W wypadku, gdy wynajmujący obciąża najemcę również należnością stanowiącą równowartość podatku od nieruchomości, to kwota ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów...
się do zajęcia stanowiska w kwestii, czy kwota stanowiąca równowartość wartości podatku od nieruchomości, którą skarżąca Spółdzielnia obciążała w październiku 1995 r. najemców...

I SA/Kr 129/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-07-04

/. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji. Burmistrz miasta L. decyzją z dnia 15 marca 1996 r. określił podatek od nieruchomości za rok 1994 Federacji Zakładowych Organizacji...
burmistrza miasta i obciążyło podatkiem od nieruchomości za rok 1994 w części Federację Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Spółdzielczości, a w części FZOZPS...
1   Następne >   +2   +5   +10   12