Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 131/81 - Wyrok NSA z 1981-08-28

skarżącej. Decyzją Naczelnika Gminy w Z.W. z dnia 8 października 1980 r. ustalono Leokadii K. podatek za 1981 r. od nieruchomości położonej w P. nr 22, i świadczenie...
rolnego w rozumieniu przepisów o podatku od nieruchomości, wynoszą:, a/ od 10 do 30 zł od każdej izby w lokalu mieszkalnym i od każdych rozpoczętych 10 m2 powierzchni...

SA/Kr 144/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-11-10

października 1971 r. o podatku gruntowym /Dz.U. nr 27 poz. 254 ze zm./., 2. Ustalając wspólność lub odrębność prowadzenia dwóch lub więcej gospodarstw rolnych organ...
gospodarstw rolnych za wspólnie lub odrębnie prowadzone dla celów wymiaru podatku gruntowego /M.P. nr 36 poz. 170 ze zm./, ponieważ ich treść wykraczała poza zakres...

SA 910/80 - Wyrok NSA z 1981-02-10

nieruchomości rolnych /M.P. nr 19 poz. 114/, przy ustalaniu kandydata na nabywcę organ administracji powinien ocenić zdolność gospodarstw tych osób do opłacalnej produkcji towarowej...
, uwzględniając ponadto w szczególności kwalifikacje kandydatów, ich warunki rodzinne, zamierzony rodzaj produkcji oraz obszar i położenie nabywanej nieruchomości...

II SA 328/81 - Wyrok NSA z 1981-09-22

ustalona orzeczeniem sądu, mimo że jej wysokość może być niższa od wartości rynkowej części nieruchomości spadkowej objętej spłatą. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił...
przez każdą z tych osób. W związku z tym postanowieniem organ I instancji przyjął ustaloną przez biegłych wartość nieruchomości wchodzącej w skład spadku i od części idealnych...