Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 1070/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-02-06

wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w 2000 roku - oddala skargę. Uchwałą (...) z 20 czerwca 2000 r. Kolegium Regionalnej...
od nieruchomości i podatku od środków transportowych w 2000 roku. Jako podstawę prawną wskazano art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach...

I SA/Kr 420/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-06-13

, jak i podmiotowy. Jeżeli Rada Miejska chciała zwolnić od podatku od nieruchomości, to powinna określić to zgodnie z art. 3 ww. ustawy., Rada gminy związana jest bowiem treścią...
wyżej przytoczonego przepisu i nie może zwalniać od podatku procentowo określonej części nieruchomości. Takiego sposobu określenia przedmiotu opodatkowania nie zawiera...

FPK 3/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-02

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 1997 r. grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy, podlegające podatkowi od nieruchomości, są z mocy prawa związane...
Spółki Węglowej S.A. w T. od decyzji Wójta Gminy G.-Z. z dnia 11 sierpnia 2000 r. (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za lata 1999 i 2000, wysokości...

FPK 4/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-06-25

Posiadacz lokalu nie wyodrębnionego prawnie, będącego częścią nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, nie jest podatnikiem podatku...
od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny...

III SA 208/01 - Wyrok NSA z 2001-10-30

, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają także grunty objęte przepisami o podatku rolnym i leśnym, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej...
sprawy ze skargi Cementowni 'O.' na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 14 grudnia 2000 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1998, 1999...

III SA 593/01 - Wyrok NSA z 2001-06-19

lub łączyło się z przesunięciami 'międzykategorialnymi' /powodowało modyfikację ustawowej konstrukcji podatku od nieruchomości/. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...
Miejskiej w K. o określeniu stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta i gminy K. - uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze. W dniu 21 grudnia 2000 r...

III RN 142/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-11-09

. (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 1998 r. na skutek, rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku Naczelnego Sądu...
/ oraz uchwałę Rady Miejskiej w S. (...) z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz podatku od środków transportowych...

III RN 141/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-11-09

r. utrzymało w mocy decyzje Prezydenta Miasta S. z dnia 17 listopada 1997 r., którymi ustalono Alfredowi D. wysokość podatku od nieruchomości za lata 1995-1997...
od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz podatku od środków transportowych na terenie miasta S., W uzasadnieniu decyzji organ podatkowy pierwszej instancji podniósł...

FPK 8/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-11-05

2001 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2001 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządowego...
lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ budowlę, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, według zasad określonych w art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 5 ust. 1 pkt...

I SA/Ka 1055/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-09-05

Namioty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Decyzją z dnia 15 grudnia 1999 r. powołując się na art. 207 i art. 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
i Krzysztofowi H. opodatkowania namiotu podatkiem od nieruchomości., W uzasadnieniu decyzji organ podatkowy w pierwszej kolejności przedstawił ustalony w sprawie stan...
1   Następne >   +2   +5   +10   17