Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 1067/83 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1984-01-19

, które wprawdzie posiadają działkę o powierzchni 0,50 ha, jednakże służy ona głównie do zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych, a ponadto opłacają podatek od nieruchomości...
. Stanisław Ś. i jego żona są w podeszłym wieku. Nie prowadzą oni hodowli i nie zalicza się ich do grupy rolników. Od działki uiszczają podatek od nieruchomości. Składka...

III ARN 5/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

w nabyciu nieruchomości z tytułu jej dzierżawy, albowiem 'istotą dzierżawy jest użytkowanie i pobieranie pożytków z nieruchomości w zamian za ponoszenie podatków i innych...
1. Pierwszeństwo w nabyciu państwowej nieruchomości rolnej przyznane w par. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 zarządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18...

SA/Kr 602/84 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1984-06-18

w tajemnicy przed właścicielem czyni fikcję z prawa własności, o czym organ administracji państwowej powinien pamiętać nie tylko przy ściąganiu podatku od nieruchomości...
1. Właściciel nieruchomości przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego na realizację inwestycji uspołecznionej uczestniczy jako strona w postępowaniu...

SA/Gd 864/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-11-07

r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych /Dz.U. 1983 nr 19 poz. 86...
/, podlega zwolnieniu od podatku od spadków na mocy art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207/. Naczelny Sąd...

I SA 1625/83 - Wyrok NSA z 1984-08-30

. pismem z dnia 22 lutego 1984 r. poinformował Sąd, że Stanisław Z. otrzymał nakaz płatniczy podatku od nieruchomości za budynek letniskowy, który posiada we wsi H. Domek...
. nadto Sąd postanowił zwrócić się do Urzędu Gminy S. B. o wyjaśnienie, na jakiej podstawie i z jakiej powierzchni gruntów Stanisław Z. otrzymał wymiar podatku...

III SA 113/84 - Wyrok NSA z 1984-04-18

. nabył na podstawie umowy notarialnej z dnia 6 września 1982 r. nieruchomość o powierzchni 277 m2, położoną w miejscowości O.-Ś., wraz ze znajdującymi...
w O., podana cena nabycia odbiegła od wartości rynkowej, w związku z czym - zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U....

III SA 38/84 - Wyrok NSA z 1984-04-18

Z. W skład spadku wchodziła nieruchomość, której wartość łączną ustalono na 2.621.000 zł. W złożonym zeznaniu podatkowym dla celów podatku od spadków i darowizn spadkobiercy...
W razie nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, długi i ciężary wymienione w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn...

SA/Gd 929/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-11-29

małżonkowie A. zawarli z Jadwigą K. w Państwowym Biurze Notarialnym w G. warunkową umowę sprzedaży połowy udziału w nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym...
zlecił biegłym w dniu 15 czerwca 1983 r. opracowanie opinii szacunkowej. Według końcowych wyliczeń opracowanego elaboratu wartość udziału w nabytej nieruchomości wynosiła...

III SA 729/84 - Wyrok NSA z 1984-12-07

podatku od spadku i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Izby Skarbowej w Warszawie kwotę...
1979 r. Helenie W. i zeznanie podatkowe o nabyciu majątku w drodze spadku złożyła w dniu 11 czerwca 1982 r., Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku...