Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 277/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-08

r. Prawo budowlane w przedmiocie budowy obiektu budowlanego wzniesionego w K. przy ul. W. P. [...] na działce nr [...]w sposób istotnie odbiegający od warunków...
określonych w pozwoleniu na budowę wydal rozstrzygniecie w oparciu o art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego. W wyniku złożonego zażalenia przez stronę postępowania...

II SA/Bk 1050/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-05-09

telekomunikacyjnej. W rozumieniu prawa budowlanego są urządzeniami budowlanymi, 2. w sprawie dotyczącej likwidacji światłowodu należało zastosować przepis art. 51 prawa budowlanego...
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w A. z żądaniem wydania w oparciu o art. 48 prawa budowlanego nakazu rozbiórki telefonicznej linii światłowodowej...

II SA/Bd 545/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-03-01

. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z późn. zm.) zobowiązując do jej uiszczenia K. P. Przy obliczaniu wysokości opłaty uwzględniono...
art. 55 ustawy - Prawo budowlane, zobowiązując do jej uiszczenia spółkę P. Sp. z o.o. z siedzibą w W., W złożonym zażaleniu Spółka podniosła, że jako najemca lokalu...

II FSK 656/05 - Wyrok NSA z 2006-02-03

przepisy prawa budowlanego mają ograniczone zastosowanie. W rzeczywistości sprowadzają się jedynie do definicji budowli i urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym...
, zawartych w przepisach art. 3 pkt 3 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./., 3. Art. 2 Prawa budowlanego oznacza...

II SA/Kr 1139/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-10-09

budowlane (j. t. Dz. U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126 z późn. zm., zwanej dalej Prawo budowlane z 1994 r.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...
i 51 Prawa budowlanego z 1994 r., Z decyzją tą nie zgodzili się A. B. i K. P. wnosząc od niej odwołanie. Podnieśli w nim, że właścicielem przyłączy jest ZGK W. zgodnie...

II OSK 1155/05 - Wyrok NSA z 2006-09-29

. nr [...] utrzymującą w mocy - wydaną na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) - decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru...
. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, nakazał K. M. rozebranie zlokalizowanych na działce nr [...] w G. obiektów budowlanych: dwukomorowego zbiornika...

II SA/Kr 1801/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-04-04

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126, zwanej dalej w skrócie Prawo budowlane), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego...
na nieczystości ciekle nie posiada szczelnego dna i znajduje się obecnie w stanie naruszającym przepisy prawa budowlanego. Organ I instancji wykazał naruszenie przepisów...

II OSK 1443/05 - Wyrok NSA z 2006-12-07

. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w związku z art. 48 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.), utrzymał w mocy...
dla tego terenu, niemożliwa była legalizacja przedmiotowego cmentarza dla zwierząt. W takim przypadku organ I instancji, działając zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy Prawo budowlane...

II OSK 1100/05 - Wyrok NSA z 2006-09-20

bliźniaczej i usytuowanego na działce nr [...] w obr. [...] w D. przy ul. E., na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 4 Prawa budowlanego, wykonanie rozbiórki samowolnie...
lipca 1994 r. Prawo budowlane w brzmieniu nadanym po zmianie wprowadzonej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw...

II SA/Go 231/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-10-05

1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr. 207 poz. 2016 ze zm.)., W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że podczas kontroli przeprowadzonej w dniu [...] na terenie...
przedmiotowej nieruchomości stwierdzono, że C.Z. użytkuje pawilon handlowy bez, wymaganej zgodnie z art. 54 i 55 ustawy Prawo budowlane, ostatecznej decyzji o pozwoleniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100