Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 11/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

. 38 i 54 ust. 1 prawa budowlanego rozebranie budynku letniskowego i doprowadzenie terenu do stanu użytkowania rolniczego, Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy...
w art. 3 prawa budowlanego., Wyrok ten zaskarżył rewizją nadzwyczajną Prokurator Generalny PRL, zarzucając rażące naruszenie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa oraz art. 37 ust. 1...

III ARN 29/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

/ od tego planu /art. 37 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 28 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. Sąd Najwyższy...
art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ w związku z art. 207 par. 2 Kpa - Prokurator Generalny wnosił...

II SA 861/85 - Wyrok NSA z 1985-11-06

Podstawą dla ustalenia przeznaczenia terenu przy stosowaniu art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
w Warszawie decyzją z dnia 18 marca 1984 r., wydaną na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ nakazał...

II SA 1843/85 - Postanowienie NSA z 1985-12-13

Działania organu administracji, przewidziane w art. 56 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, podejmowane w toku...
24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ w związku z art. 75 i art. 77 par. 1 i art. 84 par. 1 Kpa. Działania organu administracji...

II SA 190/85 - Wyrok NSA z 1985-04-10

tego budownictwa, to w świetle art. 54 ust. 5 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ brak jest podstaw...
, że dla terenu obejmującego działkę skarżącego nie wydano pozwolenia na budowę., Naczelny sąd Administracyjny zważył, co następuje:, W świetle przepisów prawa budowlanego...

II SA 602-613/84 - Wyrok NSA z 1985-03-08

. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skarg Adama J., Janusza B...
Administracyjny zważył, co następuje:, W myśl art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ roboty budowlane, z wyjątkiem rozbiórek...

SA/Ka 172/85 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1985-06-13

października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ terenowy organ administracji państwowej może odmówić wydania decyzji w sprawie ustalenia miejsca i warunków...
M. Nastąpiła więc ona /odmowa/ na podstawie art. 3 w zw. z art. 54 ust. 5 prawa budowlanego. Według tego przepisu, obiekty budowlane mogą być budowane wyłącznie...

III ARN 28/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, ponieważ korzystając z bramy i bramki w ogrodzeniu będą mogli wykonywać prawa przejazdu, przechodu...
okoliczność, że nieruchomość obciążona jest służebnością nie oznacza, że jej właściciel nie ma prawa do dysponowania nią w zakresie określonym w przepisie art. 29 ust. 5 prawa...

SA/Kr 320/85 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1985-04-26

, a przede wszystkim zostało sformułowane z przekroczeniem właściwości rzeczowej, zakreślonej dla terenowego organu administracji państwowej dyspozycją art. 53 prawa budowlanego. ...

II SA 807/85 - Wyrok NSA z 1985-07-09

. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ podstawą do ustalenia miejsca i warunków realizacji inwestycji oraz rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych...
prawa budowlanego podstawy planistyczne są częścią podstawy prawnej decyzji. Kontrolując zaskarżoną decyzję pod kątem zgodności z prawem. Sąd bada, czy zastosowane...
1   Następne >   3