Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 379/06 - Wyrok NSA z 2007-02-22

administracyjną orzekającą o rozbiórce na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z 1974 r. nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 39 tego prawa, dające...
czasowe wykorzystanie obiektu., Oceniając zaskarżoną decyzję Sąd podkreślił, że dopuszczalność stosowania po dniu 1 stycznia 1995 r., art. 39 ustawy Prawo budowlane z 1974 r...

II SA/Gd 614/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-02-07

roku, nr [...], wydanym na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 w zw. z art. 59f ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr 207, poz...
. 2016 ze zm.), załącznika do ustawy Prawo budowlane dodanego ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 80...

II SA/Kr 629/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-05-10

powyższego zgłoszenia decyzją z dnia [...] 2005 r., znak: [...], na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz...
. U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z późn. zm., zwanej dalej Prawo budowlane z 1994 r.), Prezydent Miasta [...] wniósł sprzeciw., W uzasadnieniu tej decyzji Prezydent Miasta...

I SA/Wr 1874/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg którego jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będący budynkiem lub obiektem małej...
architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie...

I SA/Wr 1877/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

' w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg którego jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będący budynkiem...
lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania...

I SA/Wr 1881/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg którego jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będący budynkiem lub obiektem małej...
architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie...

I SA/Wr 1880/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg którego jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będący budynkiem lub obiektem małej...
architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie...

I SA/Wr 1875/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg którego jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będący budynkiem lub obiektem...
małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie...

I SA/Wr 1878/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg którego jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będący budynkiem lub obiektem małej...
architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie...

I SA/Wr 1879/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg którego jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będący budynkiem lub obiektem...
małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100