Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 3/90 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-09-26

Sąd Administracyjny uznał, że w świetle przepisów art. 28 i art. 36-42 prawa budowlanego oraz par. 44 rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska...
. 28 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 3 prawa budowlanego i par. 44 ust. 2 rozporządzenia MGTiOŚ z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego /Dz.U. nr 8...

SA/Po 1555/89 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1990-05-29

Pawła S., położonej w P. przy ul. Nr 15. Jako podstawę prawną wskazał art. 29 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
. 29 prawa budowlanego. Zdaniem organu odwoławczego, nie ma podstaw do wydania decyzji o przymusowej rozbiórce tego obiektu, ponieważ znajduje się on na terenie...

IV SA 602/90 - Wyrok NSA z 1990-12-10

Przez zmianę użytkowania obiektu budowlanego w rozumieniu art. 44 i 45 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
w K. decyzją z dnia 30 marca 1990 r., powołującą się na art. 44 i 54 ust. 1 prawa budowlanego, nakazał Spółdzielni Mieszkaniowej w K. zaniechanie dokonywania zmian...

IV SA 215/90 - Wyrok NSA z 1990-05-14

z dnia 2 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, postępowanie administracyjne w zakresie objętym tą decyzją nie staje się bezprzedmiotowe...
Dzielnicowego w W. decyzją z dnia 6 czerwca 1989 r., wydaną na podstawie art. 36 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/, wstrzymał...

SA/Po 233/90 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1990-08-24

. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./., Powołany wyżej przepis stanowi wprawdzie, że obiekty budowlane powinny być projektowane i budowane z uwzględnieniem...
przez okres 30 minut jest w sprawie bez znaczenia., Przepis art. 5 ust. 2 prawa budowlanego stanowi bowiem o dopływie światła dziennego, a nie o dopływie promieni...

III ARN 28/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-11-28

. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./., Od powyższego wyroku wniósł w dniu 2 sierpnia 1990 r. rewizję nadzwyczajną Minister Sprawiedliwości, domagając...
i przeniesienie takiego obiektu z miejsca na miejsce mieści się w pojęciu 'roboty budowlane' przewidzianym w art. 28 prawa budowlanego a zatem wymaga pozwolenia budowlanego. Brak...

III ARN 15/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-10-11

nieruchomością w rozumieniu art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy...
naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 6 prawa budowlanego, ustanawiającego wymóg, by obiekty budowlane były projektowane i wznoszone w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych...

SA/Ka 335/90 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1990-09-19

budynku. Nie ma więc w sprawie zastosowania art. 40 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, dający podstawę do wydania...
rozbiórką w rozumieniu art. 37 tej ustawy. Po myśli art. 37 ust. 1 prawa budowlanego obiekty budowlane lub ich części, wybudowane niezgodnie z przepisami obowiązującymi...

IV SA 33/90 - Wyrok NSA z 1990-03-29

udziału w postępowaniu. Rażąco naruszono także art. 199 i nast. Kc oraz art. 29 ust. 5 prawa budowlanego, albowiem dom przy ul. P. nr 23 stanowi współwłasność...
ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie osobie, która wykaże prawo...

SA/Lu 880/89 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1990-02-09

oddala skargę. Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ obiekty budowlane winny...
być projektowane między innymi w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich - zgodnie z przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi., Zasada powyższa...
1   Następne >   +2   5