Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 951/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-05

oraz dobudowa obiektu), Starosta B. decyzją z dnia [...] nr [...], na podstawie art. 28, art. 33, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
(t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm., dalej powoływanej jako 'prawo budowlane'), zatwierdził projekt zamienny budynku usługowo-mieszkalnego i projekt...

II OPS 2/13 - Uchwała NSA z 2013-12-16

Przepisami o planowaniu przestrzennym, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm...
.) w związku z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) są przepisy obowiązujące w dacie orzekania przez organy...

II OSK 2155/11 - Wyrok NSA z 2013-03-08

z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 38, poz. 229 ze zm. - dalej zwane Prawo budowlane z 1974 r.), nakazał Z. i S. B. wykonanie w terminie do dnia...
Prawa budowlanego z 1974 r. Organ odwoławczy nakazał także jednoznaczne ustalenie przeznaczenia samowolnie wybudowanego obiektu pod kątem jego uciążliwości dla otoczenia...

II OSK 1647/12 - Wyrok NSA z 2013-12-06

na właściciela obiektu obowiązek przedłożenia dokumentów, o jakich mowa w art. 48 ust. 3 Prawa budowlanego dotyczących rozbudowy przedmiotowego budynku., W wyniku złożenia...
do istniejącej hali śluzy o konstrukcji stalowej i wymiarach 8,70 m x 13,20 m na w/w nieruchomości. Ustalono, że zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego budowa tego obiektu...

II SA/Po 666/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-04

tak wykonanego ogrodzenia pozostało bez zmian do chwili obecnej. Roboty te wykonane zostały również pod rządami Prawa budowlanego z 1974 r., Z kolei w latach 2002 - 2003, 'B...
z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jednakże na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 Prawa...

II OSK 687/12 - Wyrok NSA z 2013-07-26

. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623), nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia i przedłożenia projektu...
. Stwierdzenie nieważności decyzji wywiera skutek od dnia wydania nieważnej decyzji. Zatem zastosowanie w tej sprawie ma art. 51 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego. Celem...

II SA/Wr 793/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-19

skargę. Postanowieniem z dnia [...] r. Nr [...] na podstawie art. 57 ust. 7 w związku z art. 59g ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
(t.jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), zwanej dalej 'Prawem budowlanym', Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta W. wymierzył J.K....

VII SA/Wa 2476/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-03

k.p.a.), oraz na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), po rozpoznaniu zażalenia B. D.i I. K...
budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) - w związku z art. 103 ust. 2 i art. 83 ust 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., w toku ponownego rozpatrywania sprawy dotyczącej...

II SA/Bd 391/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-19

r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm., dalej powoływanej jako 'prawo budowlane'), nakazał współwłaścicielom budynku przy ul. [...] w T. tj. H...
poprzedniego ciąży solidarnie na tych wszystkich podmiotach, jako jego właścicielach. Wskazał, że zgodnie z art. 51 ust 1 pkt 1 prawa budowlanego, w przypadku m.in....

II SA/Go 1065/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-02-21

zaskarżoną decyzję w całości i stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 1974 roku Prawo budowlane ( Dz. U. z 1974 r., Nr 38, poz. 229 ze zm...
. ) w związku z art. 103 § 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm. ) i nakazał L.Ż. rozebrać obiekt...
1   Następne >   +2   +5   +10   100