Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 2096/22 - Wyrok NSA z 2024-01-18

sanitarne oraz spływają w kierunku jej posesji., W związku z powyższym 24 czerwca 2021 r. PINB, na podstawie art. 81 § 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
. 72a Prawa budowlanego, które zgodnie z uzasadnieniem do zmiany tej ustawy miało wyłączyć wnioskowy charakter tego typu spraw., W rezultacie zasadne i zgodne z przepisami...

II SA/Gd 807/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-02-21

określonym w art. 59f Prawa budowlanego z tym, że stawka opłaty zgodnie z art. 49d ust. 1 pkt 1 podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu. PINB wskazał, że należy wykonać...
) o wymiarach 1,25 m x 0,85 m. PINB podkreślił, że samowola budowlana jest naruszeniem konkretnych przepisów Prawa budowlanego i jako taka winna być sankcjonowana w celu...

I SA/Op 98/24 - Wyrok WSA w Opolu z 2024-01-25

ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych 'postawienia domku na narzędzia na działce nr a'. Do zgłoszenia inwestorzy załączyli oświadczenie o posiadanym prawie...
. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.) dalej też: ustawa lub Prawo budowlane, oraz art. 123 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

II SA/Gd 882/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-02-28

. 49d ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 628 ze zm.), dalej jako Prawo budowlane., Skarga została wniesiona w następujących...
., Mając na uwadze tak zebrany materiał dowodowy PINB - postanowieniem z dnia 23 czerwca 2023 r., wydanym na podstawie art. 48 Prawa budowlanego:, wstrzymał roboty budowlane...

I SA/Op 31/24 - Wyrok WSA w Opolu z 2024-01-16

z włączeniem się do kanalizacji sanitarnej Fi 200 (bez prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) w S. przy ul. [...] oraz o zaplanowanych na 3 sierpnia 2022 r...
grudnia 2022 r., nr [...], PINB powiecie nyskim, działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz...

II SA/Łd 925/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-01-25

, którym na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (w momencie wydawania powyższego postanowienia tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333...
pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu...

II OSK 1584/22 - Wyrok NSA z 2024-01-11

. 1 w zw. z art. 59a ust. 1 i 2 Prawa budowlanego w zw. z art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a.'. GINB wskazał, że zdaniem Sądu '(...) gdy w rezultacie przeprowadzonego...
z art. 51 oraz art. 59 ust. 5 Prawa budowlanego. Ponadto uchylenie decyzji ostatecznej po wznowieniu postępowania administracyjnego, wywołujące skutek jedynie ex nunc...

II SA/Wr 713/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2024-03-07

z ust. 7 Prawa budowlanego w brzmieniu obowiązującym przed 19 września 2020 r. Po zrelacjonowaniu stanu sprawy oraz dokonanych ustaleń PINB podkreślił, że inwestor...
na granicy działek. Nie jest możliwe wydanie decyzji na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, gdyż istniejące nieprawidłowości nie są możliwe do usunięcia...

II SA/Gd 731/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-01-17

, że konieczne jest przeprowadzenie postępowania administracyjnego zgodnie z rozdziałem 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351...
obiektu budowlanego. Biorąc pod uwagę dyspozycję art. 48b ust. 1 Prawa budowlanego, a także fakt, że roboty budowlane zostały już zakończone, postanowieniem z 17 marca 2022 r...

II SA/Gl 1759/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-02-09

z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi; oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane...
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w brzmieniu obowiązującym przed dniem 19 września 2020 r. Stwierdził, że skoro skarżący nie przedłożył...
1   Następne >   +2   +5   +10   100