Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 3794/19 - Wyrok NSA z 2022-12-08

w związku z art. 48 ust. 2 i ust. 3 Prawa budowlanego, w związku z art. 49b ust. 2 Prawa budowlanego, w związku z art. 48 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego oraz art. 49b ust. 1...
Prawa budowlanego, w związku z art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego, w związku z art. 151 P.p.s.a. przez brak ustaleń faktycznych istotnych dla rozpoznania sprawy samowoli...

II OSK 1376/19 - Wyrok NSA z 2022-05-05

W świetle art. 29 ust. 2 pkt 28 Prawa budowlanego, dodanego ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmienie ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, paczkomat...
k.p.a. - po pierwsze, uchylono wydane na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego w wyniku zawiadomienia skarżącego i skierowane do T. B. postanowienie Powiatowego...

VII SA/Wa 2579/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

., Zdaniem organu wojewódzkiego, PINB dla [...] kwestionowanym postanowieniem z dnia [...].05.2020r., prawidłowo wstrzymał na podstawie art. 50 Prawa budowlanego, prowadzenie...
z art. 48 Prawa budowlanego. Przepis art. 48 ust. 1 Prawa budowlanego przewiduje bowiem wydanie w drodze decyzji nakazu rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części...

VII SA/Wa 2525/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-07

. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., dalej: 'k.p.a.') oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020...
, że kontrolowana decyzja została wydana w oparciu o art. 42 ust. 3 Prawa budowlanego z 1974 r. Podkreślił, że wydanie decyzji w przedmiocie udzielenia pozwolenia...

VII SA/Wa 2355/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-21

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, dalej: 'k.p.a.') oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
w [...], na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 Prawa budowlanego z dnia 24 października 1974r., nakazał K. K. (dalej: 'inwestor') rozbiórkę samowolnie wybudowanego budynku garażowego...

II OSK 1014/19 - Wyrok NSA z 2022-03-30

. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm. - w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie...
ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2004 r. nr 93, poz. 888), umarzającą postępowanie administracyjne w ramach nadzoru budowlanego w sprawie zmiany sposobu użytkowania...

II SA/Op 45/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-05-24

w sprawie, PINB w powiecie oleskim decyzją z dnia 8 sierpnia 2005 r., nr SIO.7355-05/05, na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003...
r. nr 207, poz. 2016, z późn. zm. [na dzień wydania zaskarżonej decyzji Dz. U. z 2020 r. poz. 1333]), zwanej dalej Prawem budowlanym, nakazał rozbiórkę samowolnie...

I SA/Gl 688/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-28

za 2019 r. podnosząc, że zmiana brzmienia art. 3 pkt 1 ustawy prawo budowlane (od dnia 28 czerwca 2015 r.) spowodowała, iż obecnie nie podlegają opodatkowaniu urządzenia...
urządzenie techniczne nie podlega reżimowi ustawy prawo budowlane, co uniemożliwia uznanie jej w tym zakresie za obiekt budowlany ani za urządzenie budowlane, a w konsekwencji...

I SA/Gl 662/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-28

za 2018 r. podnosząc, że zmiana brzmienia art. 3 pkt 1 ustawy prawo budowlane (od dnia 28 czerwca 2015 r.) spowodowała, iż obecnie nie podlegają opodatkowaniu urządzenia...
urządzenie techniczne nie podlega reżimowi ustawy prawo budowlane, co uniemożliwia uznanie jej w tym zakresie za obiekt budowlany ani za urządzenie budowlane, a w konsekwencji...

VII SA/Wa 2281/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-13

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm., dalej: 'Prawo budowlane') po rozpatrzeniu zażalenia J.C. i R.C. na postanowienie Powiatowego...
, który zgodnie z Prawem budowlanym pozostaje poza regulacją tej ustawy., W zażaleniu na to postanowienie J.C. i R.C. zarzucili naruszenie przepisów postępowania administracyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100