Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 4/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-03-26

1992 r. nr (...) nakazał Ninie Ł., na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/, po rozpatrzeniu wniosku...
/art. 2 ust. 3 i art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego/. Wbrew wymaganiom art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego zabudowanie balkonu /loggi/ narusza zasady bezpieczeństwa ludzi...

SA/Ka 563/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1993-10-21

. przymusową rozbiórkę drewnianego budynku gospodarczego. (...), uzasadnieniu zaskarżonej decyzji opartej na art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane...
. 1 prawa budowlanego, skoro poprzedni budynek nie był traktowany przez organy nadzoru budowlanego jako stwarzający zagrożenie dla życia lub mienia. Konieczność remontu...

SA/Wr 767/93 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1993-10-05

1993 r. Kierownik Urzędu Rejonowego w B., powołując się na art. 47 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
cywilnego'. Z uzasadnienia decyzji nie wynika, aby organ badał postępowanie z punktu widzenia art. 47 prawa budowlanego. , Na tę decyzję skargę do Naczelnego Sądu...

IV SA 1750/92 - Wyrok NSA z 1993-06-29

października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Andrzeja Wojciecha J. na decyzję Wojewody...
października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, odmówił Andrzejowi Wojciechowi J. udzielenia pozwolenia na budowę ogrodzenia działki nr 130/2...

IV SA 1215/92 - Wyrok NSA z 1993-03-05

Do wydania nakazu udostępnienia sąsiedniej nieruchomości inwestorowi w celu wykonania robót budowlanych /art. 35 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane...
, że wydanie rozstrzygnięcia na podstawie art. 35 prawa budowlanego wymaga określenia granic korzystania z nieruchomości sąsiedniej. Przed Sądem Rejonowym w B. toczy się spór...

III ARN 2/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-03-12

budowlanego /art. 37 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./., Jeżeli takie przesłanki nie występują, należy dokonać...
legalizacji samowoli budowlanej, po ewentualnym nakazaniu zmian i przeróbek mających na celu dostosowanie obiektu do wymogów Prawa budowlanego /art. 40/., Jeżeli obiekt...

III ARN 46/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-09-09

., Przepis art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ odwołuje się bowiem nie do niezgodności z planami...
z przepisami o planowaniu przestrzennym z art. 37 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego należy oceniać przez pryzmat istniejących materiałów do tych planów i innych danych., Potrzebne...

SA/Gd 262/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1993-07-01

trzecią w rozumieniu art. 54 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
pozwolenia na budowę pięciu pawilonów handlowych u zbiegu ulic L. i L. w G. Pozwolenie to miało mieć podstawę w art. 29 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane...

SA/Wr 866/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-01-05

października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ nie został wydany przewidziany w par. 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska...
dla życia i zdrowia Burmistrz Miasta i Gminy B. decyzją z dnia 1 grudnia 1990 r. nr BGA.8382/5/90 na podstawie art. 47 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane...

IV SA 30/93 - Wyrok NSA z 1993-07-02

przez Burmistrza Dzielnicy w W. na podstawie art. 28 i 29 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, zezwolono Marcie...
stanowiących własność gminy. Pozwolenia na budowę udziela się na podstawie przepisów prawa budowlanego., Według powołanego przepisu o nadbudowie lub rozbudowie domu...
1   Następne >   +2   +5   8