Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 1069/92 - Wyrok NSA z 1992-09-29

Artykuł 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ może być stosowany w czasie prowadzenia robót budowlanych...
. Po zakończeniu robót środkiem przeciwdziałania nieprawidłowościom budowlanym nie może być utrata ważności pozwolenia na budowę, lecz czynności wynikające z art. 37 lub 40 prawa...

SA/Po 369/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-07-09

uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego (...). Żaden przepis ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229...
z wniosku inwestora o wydanie pozwolenia budowlanego należy ocenić, jako rażąco naruszające art. 105 Kpa w związku z art. 28 ust. 1 prawa budowlanego, który uzależnia...

IV SA 1187/91 - Wyrok NSA z 1992-01-15

Nieruchomość, na której z przyczyn obiektywnych, nie jest możliwa zabudowa spełniająca wymogi prawa budowlanego, w tym przede wszystkim określone w art. 5 ustawy z dnia...
24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ i przepisów wykonawczych do tego artykułu, nie może być zakwalifikowana jako działka budowlana...

IV SA 721/92 - Wyrok NSA z 1992-11-23

zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącej. Prezydent Miasta S. decyzją z dnia 17 stycznia 1991 r., powołując się na art. 54 ust. 1 prawa budowlanego, art. 5 pkt 16...
prawa budowlanego/ ma charakter normy prawnej kompetencyjnej i nie mógł stanowić podstawy prawnej decyzji. Jest to przepis określający zadania organów administracji...

IV SA 1394/91 - Wyrok NSA z 1992-03-09

inwestycji. Taka sytuacja miała miejsce w sprawie. Przepisy prawa budowlanego 'nie ingerują w uprawnienia właściciela do rozbiórki budynku', a brak zgody lokatora...
z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, ale co do tego prawa toczy się spór przed sądem powszechnym. Rozstrzygnięcia przeto wymaga...

SA/Gd 1503/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-02-28

oddala skargę. Przepis art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U.nr 38 poz. 229/ pozwalał na wydanie nakazu rozbiórki domku...
1961 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 7 poz. 46/, a ponadto znajduje się na terenie, który według przepisów o planowaniu przestrzennym nie jest przeznaczony pod zabudowę. ...

SA/Gd 1401/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-02-05

oddala skargę. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 7 poz. 46/ wybudowanie domku letniskowego wymagało uzyskania...
1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ albowiem obiekt znajdował się na terenie, który według przepisów o planowaniu przestrzennym nie był przeznaczony...

III ARN 5/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1992-03-05

października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, podlegają bądź przymusowej rozbiórce bądź przejęciu na własność Państwa bez odszkodowania te obiekty...
z dnia 28 czerwca 1985 r. III ARN 11/85 - OSN 1985 z. 3 poz. 40/ jako wynik komplementarnej oceny prawa budowlanego oraz przepisów ustawy z dnia 12 lipca 1984 r...

SA/Gd 3/92 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-03-29

gospodarczej nie rozstrzygają o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego /art. 44 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
., wydaną na podstawie art. 44 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane, odmówiono wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia budynku gastronomiczno-pensjonatowego...

IV SA 1439/91 - Wyrok NSA z 1992-03-27

Przebudowa lokalu mieszkalnego wymaga pozwolenia budowlanego wówczas, gdy wymóg taki wynika z przepisów prawa budowlanego. Decyzją z dnia 30 lipca 1971 r., wydaną...
nie odpowiada wymogom prawa budowlanego, to jej rozbiórka - zdaniem skargi - wymagała pozwolenia budowlanego. Ponadto skarżący podnosi, iż zaskarżona decyzja zapadła z obrazą...
1   Następne >   +2   +5   9